ลบ แก้ไข

รางวัลด้านการพัฒนาการรู้หนังสือ

 
รางวัลด้านการพัฒนาการรู้
ด้วยองค์การยูเนสโกแจ้งว่าจะจัดให้มีการให้รางวัล UNESCO International Literacy Prizes 2018 ภายใต้หัวข้อ การรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะ (Literacy and Skills Development) ซึ่งรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย
1) UNESCO King Sejong Literacy Prizes โดยการสนับสนุนจากสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 รางวัล เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ภาษาแม่ในการเรียนรู้การจัดการศึกษาและฝึกอบรม 
 2) UNESCO Confucius Prizes for Literacy โดยการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 รางวัล เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้หนังสือให้แก่ผู้ใหญ่ในถิ่นทุรกันดาร และเยาวชนที่ขาดโอกาสในการเรียนหนังสือ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงและสตรี
          ทั้งนี้ รางวัล UNESCO International Literacy Prizes จะมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศจากทั่วโลก ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐบาลที่ดำเนินการในการสนับสนุนกิจกรรมและดำเนินการด้านการรู้หนังสือ 
          ผู้สนใจสามารถขอรหัสผู้ใช้เพื่อกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.unesco.org/ilp/account หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ http://en.unesco.org/themes/literacy/prizes/ พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO International Literacy Prizes  ไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เพื่อเสนอชื่อไปยังองค์การยูเนสโกเพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป 
 
 

somkiat tiantong ชม 24 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES
Share this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS

STAFF RECOMMENDED