ลบ แก้ไข

87ทุนป.ตรีให้ชาติอาเซียนที่จีน

 
87ทุนป.ตรีให้ชาติอาเซียน
สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า Jiangsu Provincial Department of Education สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ทุนการศึกษา “2018 Jasmine Jiangsu Tertiary Education Scholarship for Southeast Asia” จำนวน 87 ทุนแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
            เป็นทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาในมณฑล Jiangsu โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ทุนการศึกษาข้างต้น มีจำนวนทั้งสิ้น 87 ทุน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ
1.1 ทุนที่ผู้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด จำนวน 44 ทุน โดยผู้จัดจะรับผิดชอบเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายด้านการทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกงาน และตำราเรียนพื้นฐาน ตลอดจนค่าที่พักในมหาวิทยาลัย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุขภาพ สำหรับค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง
1.2 ทุนที่ผู้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้บางส่วน จำนวน 43 ทุน โดยผู้ได้รับการคัดเลือก ให้รับทุน จะได้รับทุนเพียง 1 ปีการศึกษาเท่านั้น
2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน ได้แก่ มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคดังกล่าว อายุน้อยกว่า 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผลการเรียนในระดับดี มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดจน มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในระดับดีมาก โดยผู้สนใจที่สมัครรับทุนข้างต้นแล้ว ไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครรับทุนอื่น ๆ จากรัฐบาลหรือองค์กรของจีนได้
3. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาประกาศนียบัตรรับรอง การสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสำเนา Transcript (แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) สำเนาผลสอบ HSK หรือ TOEFL/IELTS (หากมี) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้สนใจสมัครรับทุน จะต้องสมัครผ่านทาง www.studyinjiangsu.org พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปยัง e-mail: jasmine-application@jesie.org ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: secretariat@seameo.org รายละเอียดเพิ่มเติม Click..
 

somkiat tiantong ชม 714 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES