ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาตรีที่USTB,จีน

 
ทุนปริญญาตรีที่USTB,จีน
University of Science and Technology Beijing เปิดให้ทุน USTB Excellent Freshmen Scholarshipsแก่นักเรียนต่างชาติ เพื่อมาศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลายสาขา ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับยกเว้นค่าเรียน อีกทั้งมีเงินเดือน(2500 R