ลบ แก้ไข

ทุนอบรมกฎหมายที่สิงคโปร์

 
ทุนอบรมกฎหมายที่สิงคโปร์
กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า เลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก (The Hague Academy of International Law) จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร External Programme ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้