ลบ แก้ไข

30ทุนป.โทAPFNetในจีน

 
30ทุนป.โทAPFNetในจีน
APFNet Scholarship Program (ASP)กำลังเปิดรับนักศึกษานานาชาติเพื่อมาเรียนปริญญาโทในประเทศจีนในสาขาที่เกี่ยวกับ การจัดการและฟื้นฟูสภาพป่าที่ยั่งยืน(Sustainable Forest Management and rehabilitation) โดยจะทำการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ
           วัตถุประสงค์ของ APFNet หรือ Asia-Pacific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation คือการขยายพื้นที่ป่าและการปรับปรุงคุณภาพของระบบนิเวศป่าไม้ในเอเชียและแปซิฟิกเพื่อส่งเสริมการทำงานของป่าหลายชนิด ช่วยลดและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ-สังคมและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป
           APFNet เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่หวังผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อการจัดการและฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
          ทุนปริญญาโทนี้ เป็นทุนในสาขาต่าง ๆ คือ Forest Economics and Management (BJFU), Forestry (NJFU), Forestry Engineering (NJFU), Environmental Engineering (NJFU), Soil and Water Conservation and Desertification Control (IMAU), Forest Protection(NWAFU) and Soil and Water Conservation and   Desertification Control(NWAFU) โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ไปศึกษายังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย Beijing Forestry University (BJFU),  Nanjing Forestry University (NJFU) Inner Mongolia Agriculture   University (IMAU) and Northwest A&F University (NWAFU)
         ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับ คือ เงินเดือน,ที่พักในมหาวิทยาลัย(กรณีที่พักไม่มีว่างจะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ CNY 1,500เพื่อหาที่พักที่อื่น ๆ,ประกันสุขภาพที่ครบวงจร และค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับระหว่างประเทศของนนักศึกษากับประเทศจีน
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำหรับมหาวิทยาลัย BJFU และแ NJFU ผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่มีสัญชาติจีน มาจากประเทศ Australia, Hong Kong China, Bangladesh, India, Brunei Darussalam, Indonesia, Cambodia, Lao PDR, Canada, Malaysia, P.R. China, Mexico, Fiji Islands, Mongolia, Myanmar, Singapore, Nepal, Sri Lanka, New Zealand, Chinese Taipei, Papua New Guinea, Thailand, Peru, United States, the Philippines and Viet Nam
-สำหรับมหาวิทยาลัย IMAU และ NWAFU ที่มีความชำนาญในการจัดการป่าไม้แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้ง ผู้สมัครต้องไม่มีสัญชาติจีนและมาจากประเทศในเอเชียกลาง ได้แก่ Mongolia, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan and Kyrgyzstan
-อายุระหว่าง 18-40 ปี มีสุขภาพดี
-จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาเกี่ยวกับป่าไม้ หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก(ทุกหลักสูตรสอนด้วยภาษาอังกฤษ)
-เน้นให้ความสำคัญกับผู้สมัครเพศหญิง
          ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายในเดทไลน์ 31 พฤษภาคม 2018
Scholarship Link
 

somkiat tiantong ชม 39 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES