ลบ แก้ไข

ความสำคัญของภาษาฝรั่งเศส

 
ความสำคัญของภาษาฝรั่งเศส
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมอบประกาศนียบัตร DELF ให้แก่นักเรียน ๒๐๐ คน
วันที่ ๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
                การเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพูนคุณสมบัติให้กับผู้เรียน  เปิดกว้างสู่โลกภายนอก  และหมายรวมถึงความมั่นคงในการก้าวสู่สังคมแห่งการทำงานด้วยเหตุนี้  ในช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมาการออกประกาศนียบัตรรับรองระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสจึงได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานเรื่อยมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาและบริษัทต่างๆ ที่ต้องการเอกสารรับรองระดับภาษาอย่างเป็นทางการของนักศึกษาหรือพนักงานของตน
           ประกาศนียบัตรสากล  DELF Scolaire ซึ่งเป็นเอกสารประกันคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสจึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายพัฒนาของไทย " ไทยแลนด์ ๔.๐" โดยสมบูรณ์  และยังถือเป็นโอกาสอันดียิ่งสำหรับอนาคตของนักเรียน  ในการนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาของไทยกว่า ๑๒๐ แห่ง จึงได้เข้าร่วมการสอบวัดผลภาษาฝรั่งเศสเพื่อให้นักเรียนได้รับประกาศนียบัตรรับรองระดับภาษาฝรั่งเศสซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล
           ความร่วมมืออันดีของคณาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยส่งผลให้การสอบวัดผลระดับมาตรฐานสากล DELF Scolaire นี้ประสบความสำเร็จมากขึ้น  อันจะเห็นได้จากจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครสอบระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๔๕   ดังนั้น เพื่อสานต่อความร่วมมืออันมีพลวัตดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และกระทรวงศึกษาธิการของไทย จึงได้ลงนามร่วมกันในข้อตกลงฉบับใหม่ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาสามปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการสอบวัดระดับมาตรฐานสากล DELF Scolaire ในประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
           นักเรียนที่เข้าสอบวัดระดับดังกล่าวจะได้รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารและความเข้าใจในทักษะการพูดและการเขียน  การจัดระดับนั้นยึดตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของยุโรป (Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) เป็นหลัก ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่การสอบประเมินทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศต่างๆ ใช้อ้างอิง (ไม่ว่าจะเป็นการสอบ DELF TOEIC TOEFL Goethe เป็นต้น)
 
ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐  จำนวนผู้สอบ DELF ผ่านจนได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ระดับภาษาฝรั่งเศสนั้นเป็นที่น่าพอใจมาก  ทั้งนี้  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสขอแสดงความยินดีกับคณะครูภาษาฝรั่งเศสและขอชื่นชมคุณภาพการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาของไทย  โดยผลสำเร็จที่ได้นั้นมิได้เกิดจากความบังเอิญแต่อย่างใด  ครูภาษาฝรั่งเศสถือได้ว่าเป็นคณะครูที่ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องมากที่สุดและยังเป็นกลุ่มที่มีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมทางด้านภาษามากมายเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนของตน
          ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาปัจจุบันและเป็นภาษาแห่งอนาคต  มีการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศในเกือบทุกระบบการศึกษาทั่วโลก  และถือเป็นภาษาต่างประเทศที่มีผู้เรียนมากที่สุดเป็นอันดับสอง โดยในประเทศไทยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า ๓๐,๐๐๐ คนที่เรียนภาษาฝรั่งเศส
ความสำคัญของภาษาฝรั่งเศส
 
 

somkiat tiantong ชม 1,211 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES