ลบ แก้ไข

Manitobaให้ทุนDiploma

 
Manitobaให้ทุนDiploma
University of Manitoba International Baccalaureate Entrance Scholarships in Canadaเป็นทุนเพื่อสนับสนุนผู้สมัครนานาชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่ต้องการเรียนหลักสูตรFull Diploma programสำหรับปีการศึกษา 2022/2023เปิดรับใบสมัครถึง 1 กรกฎาคม 2022
             University of Manitobaเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญามากกว่า 100 หลักสูตร ทั้งยังมีระดับอนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมถึงสาขาวิชาวิชาชีพ เช่น แพทยศาสตร์ กฎหมาย และวิศวกรรมศาสตร์
             คุณสมบัติของผู้สมัคร  
-จบหลักสูตรประกาศนียบัตรเต็มรูปแบบ รวมถึงการสำเร็จหลักสูตรทฤษฎีความรู้ การเขียนเรียงความเพิ่มเติม และการมีส่วนร่วมในงานอาสาสมัครผ่านองค์ประกอบCAS (กิจกรรมนอกหลักสูตร กิจกรรมบริการชุมชน)
-เกรดขั้นต่ำ 4หรือดีกว่าในแต่ละระดับที่สูงขึ้นสามระดับและเอกสารระดับย่อยสามระดับ
-ส่งผลงาน IB ไปยังUniversity of Manitoba Financial Aid and Awards Officeภายในวันที่ 1 กันยายน
         ผู้สนใจต้องเข้าไป admission International Baccalaureate diploma program ของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักฐานประกอบการสมัคร คือacademic transcripts, certificates and resume/curriculum vitae
(ดูเกณฑ์รับสมัครได้ที่ admission requirements)
         หากภาษาหลักของนักเรียนไม่ใช่ภาษาอังกฤษ พวกเขาอาจต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษจึงจะได้รับการยอมรับ นักเรียนที่มีเกรดสี่หรือมากกว่าใน I.B. การสอบภาษาอังกฤษจะถือว่าผ่านเกณฑ์นี้
         อนึ่ง ผู้ได้ทุนแต่ละรายจะได้รับทุนตามระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า)
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES