ลบ แก้ไข

240ทุนPhDด้านวิทย์-วิศวะที่NUSหรือNTUสิงคโปร์

 
240ทุนPhDด้านวิทย์-วิศวะ
ทุนชื่อSingapore International Graduate Awards (SINGA)ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อไปทำปริญญาเอกทางด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยสนับสนุนด้านการเงินเป็นเวลา 4 ปี การรับสมัครเข้าศึกษาช่วงม.ค.2014 ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครก่อนหรือไม่เกิน 1ม