ลบ แก้ไข

UNESCOเชิญเยาวชนประกวดภาพ

 
UNESCOเชิญเยาวชนประกวดภา
ขอเชิญผู้สนใจซึ่งเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 14 – 25 ปีส่งผลงานการประกวดภาพถ่าpนานาชาติ “UNESCO 
Youth Eyes on the Silk Roads” ครั้งที่ 4 เปิดรับผลงานถึง 17 กรกฎาคมศกนี้

          ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทางเว็บไซต์ https://unescosilkroadphoto contest.org 
รายละเอียดดังนี้
          การประกวดภาพถ่ายนานาชาติฯ เป็นการส่งเสริมการใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจร่วมกัน และส่งเสริมสันติภาพในหมู่ประชากรที่เชื่อมโยงกันในเส้นทางสายแพรไหม รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เชื่อมโยงและแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจต่อกัน
        การประกวดในครั้งนี้กำหนดหัวข้อหลัก 2 หัวข้อ ได้แก่ ศรัทธาและจิตวิญญาณ (Faith and Spiritualities) และ การอยู่ร่วมกัน (Living Together) ผู้เข้าประกวดแบ่งเป็นสองกลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุระหว่าง 14 -17 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 18 – 25 ปี โดยผู้ชนะการประกวดสามรายในแต่ละกลุ่มอายุจะได้รับรางวัลเป็นกล้องดิจิทัลมืออาชีพ กล้องดิจิทัลกึ่งมืออาชีพ และกล้องดิจิทัลรุ่นมาตรฐานตามลำดับ
          ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าประกวดได้ที่ https://unescosilkroadphoto contest.org/participate ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2565
 
 TOP RELATED


NEW STORIES