ลบ แก้ไข

#Children #Future #Sport

 
 #Children #Future #Spor
กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเบลารุสและ National Centre for Artistic Creativity of Children and Youth เชิญชวนเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 4-16 ปีส่งภาพเข้าร่วมประกวด ภายใต้หัวข้อ “#Children #Future #Sport”
            รายละเอียดดังนี้
        การตัดสินผลงานแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 4-5 ปี 6-7 ปี 8-9 ปี 10-11 ปี 12-13 ปี และ 14-16 ปี แบ่งตามผลงาน 4 ประเภท ได้แก่ ภาพวาด กราฟฟิก เทคนิคผสม และภาพ collage ขนาดภาพ A3 ถึง A2 ไม่ใส่กรอบ เป็นผลงานต้นฉบับ ห้ามลอกเลียน ถ่ายเอกสาร หรือเป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์
        สามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคลไม่เกิน 2 ชิ้น หรือโรงเรียน/สถาบันการศึกษาส่งผลงานรวม ไม่เกิน 15 ชิ้น พร้อมทั้งแบบฟอร์มใบสมัคร
             ส่งผลงานภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567
- ทางไปรษณีย์ที่
National Centre for Artistic Creativity of Children and Youth
(Exhibition Sector)
16, Kirov Street, Minsk,
Belarus, 220030
หรือ - รูปแบบ electronic file ที่ ddp@nchtdm.by
           ผู้ชนะรางวัลและผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรจากสาธารณรัฐเบลารุส โดยจะมีการจัดแสดงผลงานระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม 2567 ที่ National Centre for Artistic Creativity of Children and Youth สาธารณรัฐเบลารุส
         ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nchtdm.by หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ddp@nchtdm.by โทรศัพท์ +375 17 364 21 97
 
 TOP RELATED


NEW STORIES