ลบ แก้ไข

ทุนPhD.ด้านSTEMเพื่อสตรี

 
ทุนPhD.ด้านSTEMเพื่อสตรี
Schlumberger Foundationเปิดให้ทุน The Faculty for the Future Fellowships, 2019-20สำหรับสตรีจากชาติกำลังพัฒนาหรือชาติเศรษฐกิจเกิดใหม่ เป็นทุนระดับ Ph.D. หรือ Postdoctoral studies ในด้าน science, technology, engineering and mathematics (STEM)
            The Faculty for the Future program เริ่มดำเนินการในปีค.ศ.2004 มีเป้าหมายระยะยาวของโครงการคือการสร้างเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้หญิงจำนวนมากที่ปราถนาทำอาชีพทางวิทยาศาสตร์โดยการลดอุปสรรคที่มีต่อผู้หญิงในการเข้าสู่การทำงานสาขา STEM ซึ่งขณะเดียวกันก็จะช่วยลดช่องว่างทางเพศ
            ทุนนี้มีมูลค่า USD 50,000ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ไปศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นสตรีจาก Developing country หรือ Emerging economy(ไม่รับบุคคล 2 สัญชาติ)
-เป็นผู้เตรียมศึกษาระดับ Ph.D. degree หรือ post-doctoral research ในสาขาphysical sciences, engineering, technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(Awards in biological sciences are limited to interdisciplinary research between physical and biological sciences. The Faculty for the Future program does not fund Master level studies)
-ลงทะเบียนหรือสมัครกับสถาบันวิจัยหรืมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้ว
-มีผลงานทางวิชาการที่เยี่ยมยอด มีประสบการณ์ด้านการสอนที่เป็นที่ยอมรับ
-สามารถแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของคณะและโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้สตรีรุ่นใหม่เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องวิทยาศาสตร์
-ยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบ้านเกิดและในภูมิภาค โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยในประเทศ ด้วยการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะของตนเพื่อจัดการเรื่องนโยบายสาธารณะ
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
         ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัคร online ภายในเดทไลน์ 7 พฤศจิกายน 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES