ลบ แก้ไข

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

 
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษ
เชิญนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 16-20 ปี ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562รายการนี้ยังรวมครู/อาจารย์ ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมฯอีกด้วย

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ 
          • นักเรียน/นักศึกษา (ร่วมโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันฯ)
           1.1 เป็นเยาวชนอายุ 16 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 20 ปี (อายุไม่ถึง 21 ปี นับถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562/ เกิดระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2541 - 17 พฤษภาคม 2546) 
           1.2 กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา 
           1.3 มีสัญชาติไทยและมีสุขภาพแข็งแรง
           1.4 มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
           1.5 เข้าร่วมการฝึกอบรมและการแข่งขันได้ตลอดโครงการ (ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการฝึกอบรม/การแข่งขัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น มิฉะนั้นสถานศึกษาอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไป)
          • ครู/อาจารย์ (เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ)
           1.1 เป็นครู/อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของผู้สมัครแข่งขัน 
           1.2 มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
2. หัวข้อสุนทรพจน์ หัวข้อ (Theme) ที่ใช้ในการแข่งขันฯ มี 2 หัวข้อ ดังนี้ 
           2.1 “Nature is a common language.” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 
           2.2 “A lie has speed, but truth has endurance.” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่ตั้งชื่อเรื่องที่จะพูด (Title) ซ้ำกับหัวข้อของสุนทรพจน์ และขอให้หลีกเลี่ยงการกล่าวพาดพิงถึงพระราชวงศ์ และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือการเน้นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือศาสนาใด ๆ 
3. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
           3.1 การให้คะแนนสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ที่เตรียมมาล่วงหน้า (Prepared Speech) แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. รูปแบบและเทคนิคในการถ่ายทอดคำพูด (เช่น กริยาท่าทางและการใช้เสียง) 35 คะแนน
(Expression and Delivery)  
2. การให้เหตุผลในเนื้อหาของสุนทรพจน์ มีหลักฐานอ้างอิงหรือตัวอย่าง 35 คะแนน
(Reasoning and Evidence)  
3. โครงสร้างและการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาของสุนทรพจน์ 15 คะแนน
(Organisation and Prioritisation)  
4. การฟังและตอบคำถาม (Listening and Response) 15 คะแนน
รวม 100 คะแนน
          3.2 การให้คะแนนสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมล่วงหน้า (Impromptu Speech) แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. รูปแบบและเทคนิคในการถ่ายทอดคำพูด (เช่น กริยาท่าทางและการใช้เสียง)  40 คะแนน
(Expression and Delivery)  
2. การให้เหตุผลในเนื้อหาของสุนทรพจน์ การวิเคราะห์หาตัวอย่างสนับสนุนเหตุผล 40 คะแนน
(Reasoning and Analysis)  
3. โครงสร้างและการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาของสุนทรพจน์ 20 คะแนน
(Organisation and Prioritisation)  
รวม 100 คะแนน
4. ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขัน
           4.1 การจัดโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ (รอบรองชนะเลิศ) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
           4.2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ (รอบชิงชนะเลิศ) จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 
5. วิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
           5.1 นักเรียน/นักศึกษา และครู/อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 1. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ผ่านสถานศึกษาของตน 
           5.2 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมัครฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถคัดเลือกและเสนอชื่อนักเรียน/นักศึกษา 1 คน และครู/อาจารย์ 1 คน เท่านั้น
           5.3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 2 คน (รวมครูและนักเรียน) โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายได้ตามช่องทางการส่งใบสมัครด้านล่าง* หรือส่งผ่านหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
           5.4 สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bic.moe.go.th (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) หรือติดต่อขอใบสมัครผ่านหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน 
(*ช่องทางการส่งใบสมัคร สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรสาร 0 2628 5649 โทรศัพท์ 0 2628 5646-8 ต่อ 123, E-mail:ipsc.moe.thai@gmail.com 
6. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมฯ และหลักเกณฑ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
           6.1 กิจกรรมในโครงการฯ ได้แก่ 
           6.1.1 การฝึกอบรมครู/อาจารย์ให้มีทักษะและศักยภาพในการฝึกอบรมนักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณาตัดสินการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ ในอนาคต
           6.1.2 การฝึกอบรมนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเรียนรู้ทักษะ และฝึกฝนการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพก่อนเข้าสู่เวทีการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
           6.1.3 การจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ 
           6.2 หลักเกณฑ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ 2 รอบ ดังนี้ :
รอบที่ 1 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า
           ในรอบที่ 1 ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า คือ “Nature is a common language.” เป็นเวลา 5 นาที โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 4 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 5 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 6 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที โดยหลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จบแล้ว ให้รอตอบคำถามหนึ่งคำถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 นาที (ในรอบนี้จะแบ่งห้องแข่งขันฯ ออกเป็น 3 ห้อง มีผู้แข่งขันห้องละประมาณ 21-22 คน)
รอบที่ 2 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech) 
           คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ในรอบที่ 1 จำนวน 15 คน (คัดเลือกมาห้องละ 5 คน) เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech) ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะร่วมกันกำหนดหัวข้อดังกล่าว และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 15 นาทีเท่า ๆ กัน โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 2 นาที 30 วินาทีหรือมากกว่า 3 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 4 นาทีคณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที 
กล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 2 นาที 30 วินาทีหรือมากกว่า 3 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 4 นาทีคณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันทีเมื่อกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้จบแล้ว ไม่ต้องรอตอบคำถามจากคณะกรรมการตัดสิน (ในรอบนี้จะคัดเลือกผู้แข่งขันฯ ให้เหลือจำนวน 10 คน เพื่อไปแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศ)
           6.3 หลักเกณฑ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ 2 รอบ ดังนี้ :
                 รอบที่ 1 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า 
                 ในรอบที่ 1 ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ ที่เตรียมมาล่วงหน้า คือ “A lie has speed, but truth has endurance.” เป็นเวลา 5 นาที โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 4 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 5 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนนและถ้าใช้เวลามากกว่า 6 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที โดยหลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จบแล้ว ให้รอตอบคำถามหนึ่งคำถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 นาที
                 รอบที่ 2 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech)
คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในรอบที่ 1 จำนวน 3 คน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech) ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะร่วมกันกำหนดหัวข้อดังกล่าว และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 15 นาทีเท่า ๆ กัน โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 2 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 3 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 4 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที เมื่อกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้จบแล้ว ไม่ต้องรอตอบคำถามจากคณะกรรมการตัดสิน
7. ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้แข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศไว้ 3 ลำดับ โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของเยาวชนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว
*หมายเหตุ กิจกรรมฝึกอบรมฯ เชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันฯสุนทรพจน์ฯ รอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ให้นักเรียน/นักศึกษา เตรียมเรื่องที่จะกล่าวสุนทรพจน์ฯ มา 2 หัวข้อ คือ
1. หัวข้อ “A lie has speed, but truth has endurance.” และ “Nature is a common language.” ใช้สำหรับการฝึกอบรมฯ (วันที่ 19 มกราคม 2562) เป็นเนื้อหาคร่าว ๆ เพื่อใช้ฝึกการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ในที่ชุมชน (ใช้หลักเกณฑ์ของการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ตามหัวข้อ 6.3) 
2. หัวข้อ “Nature is a common language.” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ (วันที่ 20 มกราคม 2562) (ใช้หลักเกณฑ์การกล่าวสุนทรพจน์ฯ ตามหัวข้อ 6.3)
รายละเอียดการเตรียมการ
ใบสมัคร นักเรียน/นักศึกษา
ใบสมัคร ครู/อาจารย์
แบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ 2562
กำหนดการฝึกอบรมและการแข่งขันรอบรองฯ 2562
โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน “หลักการเตรียมความพร้อมในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน” โดย ผ.ศ.ปิยนารถ ฟักทองพรรณ* ได้ ที่นี่
 
 TOP RELATED


NEW STORIES