ลบ แก้ไข

50ทุนวิจัยอาเซียน-อินเดีย

 
50ทุนวิจัยอาเซียน-อินเดี
เชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศสมาชิกอาเซียน สมัครชิงทุนASEAN-India Research Fellowships - AI-RTF โดยแต่ละปีจะมีจำนวนทุน 50ทุน ช่วยเหลือครอบคลุมเกือบทุกด้านทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำวิจัย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าอาหาร และอื่น ๆ
          โครงการ AIRTF เป็นโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคล่องตัวของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากประเทศสมาชิกอาเซียนในการเดินทางไปยังประเทศอินเดียและให้โอกาสพวกเขาทำงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาของอินเดียเพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการติดต่อระหว่างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของอินเดียและประเทศในกลุ่มอาเซียนและสร้างเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
            หัวข้อการวิจัยสำหรับ AIRTF ต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (APASTI) -2016-2025 เป็นการวิจัยภายใต้สาขาวิชาใด ๆ ต่อไปนี้
  1. Agricultural Sciences
  2. Biological and Medical Sciences
  3. Chemical Sciences & Engineering
  4. Computer Science & Engineering
  5. Physical Sciences and Mathematics
  6. Ocean, Earth & Atmospheric Sciences
  7. Engineering Sciences
  8. Materials, Minerals and Metallurgy
  9. Science Policy / IPR Management / Technology Transfer & Commercialisation
  10. Other multi-disciplinary areas of Science, Technology and Innovation in alignment with APASTI
           คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร
-เป็นสมาชิกชาติอาเซียน คือ Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam are eligible to apply for this fellowship.
 
-มีวุฒิอย่างน้อยปริญญาโท สาขาNatural Sciences หรือเทียบท่ากับสาขาด้าน Technology / Engineering / Medicine
-ทำงาน / ศึกษาและ / หรืออยู่ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งชาติหรือสถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนที่บ้านของตน ใบสมัครจะต้องได้รับการรับรองโดยหัวหน้าสถาบันการศึกษาของตน เพื่อยืนยันว่าหากได้รับทุนจะได้รับการปล่อยตัวในช่วงระยะเวลาของโครงการ และจะสามารถกลับไปเข้าร่วมงานในสถาบันอีกครั้งเมื่อจบการศึกษาวิจัยในอินเดียแล้ว
-อายุไม่เกิน 45 ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอทุน
-ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

           ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตลอดเวลา ไม่มีกำหนดเดทไลน์สำหรับการส่งใบสมัคร ใบสมัครจะได้รับการดำเนินการสองรอบตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนถึง 31 ธันวาคมของทุกปี
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES