ลบ แก้ไข

เชิญครู-นักเรียนร่วมงานที่กรีซ

 
เชิญครู-นักเรียนร่วมงานท
Hellenic National Commission for UNESCO ร่วมกับ the Ministry of Culture and Sport and the Municipality of Ancient Olympia จะจัดการประชุม The 2nd World Cultural Heritage Youth Symposium ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2562 ณ กรุงเอเธนส์และเมืองโอลิมเปีย ประเทศกรีซ  
           เนื่องในโอกาส the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา ซึ่งให้ความสำคัญกับเป้าประสงค์ที่ 4.7 และเป้าหมายที่ 17 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศ (ด้านมรดกที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้) แสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย ให้เป็นพลังแห่งสันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนา เข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมและองค์ความรู้สำคัญของมรดกโลกทางวัฒนธรรม และสัมผัสวัฒนธรรมและอารยธรรมกรีก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - ครู และนักเรียน (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)
 - โรงเรียน (สมาชิกและไม่ใช่สมาชิกเครือข่าย ASPnet)
 - มหาวิทยาลัย
 - องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้งเครือข่ายทั่วโลก
 
            ผู้สมัครเข้าร่วมการประชุม ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 550 ยูโร ซึ่งครอบคลุมค่าที่พัก 4 คืน ค่าอาหาร ค่าเดินทางในประเทศกรีซ ค่าประกันสุขภาพ และค่าบัตรสำหรับเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ 
ระหว่างการประชุม ฯ ยกเว้นค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ครู นักเรียนและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์https://olympiayouthsymposium.com/participation-form/ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2628 5646 ต่อ 114 - 116
** รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสมัคร https://olympiayouthsymposium.com/fee/
** รายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ https://olympiayouthsymposium.com/
 
 TOP RELATED


NEW STORIES