ลบ แก้ไข

โครงการแลกเปลี่ยนครูไทยที่ญี่ปุ่น

 
โครงการแลกเปลี่ยนครูไทยท
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ สำหรับครูไทยระดับประถมและมัธยมศึกษา ประจำปี 2561 (2018 International Exchange Programme for Primary and Secondary School Teachers) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น
           โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (MEXT) ผ่านการดำเนินงานโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อยูเนสโก (ACCU) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้รูปแบบการการจัดการศึกษาและสังเกตการณ์การดำเนินกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูของโรงเรียนในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ผ่านความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาของทั้งสองประเทศอันจะนำไปสู่การต่อยอดสำหรับการสร้างสังคมที่ยั่งยืน
              ในการนี้ ศูนย์ ACCU ได้ประสงค์เชิญผู้เข้าร่วมโครงการฝ่ายไทย จำนวน 13 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นครู หรือผู้บริหาร/ผู้จัดการสถานศึกษา จากโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา
3. เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะนำผลการเรียนรู้มาใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษาของตนและพัฒนาการศึกษาไทย
4. เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและส่งเสริมการทำกิจกรรมสำหรับการสร้างความเข้าใจอันดีกับฝ่ายญี่ปุ่นทั้งในระหว่างโครงการและภายหลังจบโครงการ
5. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาของโครงการ
โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
6. ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการฟื้นฟูของโรงเรียนในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น 
7. เป็นครูการศึกษาพิเศษ (special needs education) หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผู้ที่มีความสนใจ หรือดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในการศึกษาเพื่อความเข้าใจระหว่างประเทศ การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (ESD) และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
9. ผู้ที่แสวงหาความร่วมมือในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียน ครู และนักเรียนของญี่ปุ่น 
ทั้งนี้ ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ-โตเกียว ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะในประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันอุบัติเหตุระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบเอง
              ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครที่กำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ และรูปภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งไปยัง “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300” และวงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี” หรือส่งได้ที่อีเมล์ inter.edu.exchange.th.jp@gmail.com ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. (กรณีส่งไปรษณีย์จะนับตราประทับไปรษณีย์ของวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เป็นสำคัญ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ได้ที่หมายเลข 02 628 5646 ต่อ 113
ดาวน์โหลดใบสมัคร : Click..
 TOP RELATED


NEW STORIES