ลบ แก้ไข

ประกวดวาดภาพสำหรับเยาวชน

 
ประกวดวาดภาพสำหรับเยาวชน
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานขอเชิญประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ 3rd International Children’s Art Competition หัวข้อ “The Magic of Friendship” ภายใต้หัวข้อย่อย “My Dreams”
             รายการนี้จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน และ Children’s Development Center #3 สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและหลักเกณฑ์มีดังนี้
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีอายุระหว่าง 6 – 15 ปี
2. การประเมินผลงานแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
             2.1 อายุระหว่าง 6 – 8 ปี
             2.2 อายุระหว่าง 9 – 12 ปี
             2.3 อายุระหว่าง 13 – 15 ปี
3. รูปแบบของภาพ
             3.1 ไม่จำกัดวิธีการวาดภาพ (วาดด้วยมือ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ)
             3.2 ขนาดไม่เกิน 60x40 ซม. และไม่ต้องใส่กรอบรูป
             3.3 นักเรียนส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน
             3.4 สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งผลงานได้สูงสุด 15 ผลงาน
             ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมภาพวาดโดยตรงไปยัง Children’s Development Center #3 ทางไปรษณีย์ที่ Children’s Development Center #3 Ave. Kara Karayev 61, Nizami District, Baku, Azerbaijan, AZ 1118 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ shinta.sari@asean.org
           ใบสมัคร/หลักเกณฑ์ภาษาอังกฤษ : Click..
 
 TOP RELATED


NEW STORIES