ลบ แก้ไข

Franco-Thai Mobility Programme มอบทุนวิจัยที่ฝรั่งเศส

 

Franco-Thai Mobility Pro


              สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM)

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการวิจัยที่กำหนดร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยภายใต้กรอบการทำวิจัยร่วมในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี) ส่วนฝ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสจะรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพสำหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส  ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการได้โปรดศึกษารายละเอียดและดำเนินการ ดังนี้

 

 

1. กรอก แบบฟอร์ม-01 ใบสมัคร โดยระบุสถาบันที่เสนอโครงการ ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้เสนอโครงการ รวมทั้งตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วน
2. กรอก แบบฟอร์ม-02 Annex A โดยระบุสาขาการวิจัย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบโดยละเอียด 
3. กรอก แบบฟอร์ม-03 Annex B โดยกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละปีที่ดำเนินกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด
4. กรอก แบบฟอร์ม-04 หนังสือรับรองข้อเสนอโครงการ ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน
5. กรอก แบบฟอร์ม-05 หนังสือยืนยันการสนับสนุนงบประมาณ ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน
6. แนบหนังสือนำเสนอโครงการจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน
7. แนบประวัติย่อผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายไทยและฝรั่งเศส
8. ยื่นข้อเสนอโครงการตามเอกสารข้อ 1-7 ข้างต้น จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 5 ชุด) ในนามสถาบันอุดมศึกษา (วงเล็บมุมซอง “โครงการ Franco-Thai”) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 20 กรกฎาคม 2560

กรณีส่งทางไปรษณีย์ ขอให้ส่ง EMS โดยจะยึดเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และเอกสารฉบับจริงจะต้องถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่เกินวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยส่งไปยัง:
น.ส.ณัฏฐินี จารุวิจิตร์
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ (ชั้น 10)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรณีส่งด้วยตนเอง สามารถส่งได้ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น

หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น.


สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารดังต่อไปนี้
Call for proposals 2018-19
คู่มือชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการ
Guideline of good pratices

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร

ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวณัฏฐินี จารุวิจิตร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทร 02 610 5394; Email: nuttinee.ohec@gmail.com

____________________________________________


 

Mickey Eduzones ชม 18,755 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES