ลบ แก้ไข

รัฐบาลมอบ40ทุนให้ข้าราชการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

 
รัฐบาลมอบ40ทุนให้ข้าราชก

ทุนของรัฐบาลไทยที่ประกาศมอบให้ข้าราชการเพื่อไปดูงานในต่างประเทศ เปิดรับสมัครกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ ถึงตอนนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายกันได้แล้ว หากข้าราชการท่านใดที่มีคุณสมบัติพร้อมและสนใจรับทุนดังกล่าวก็คงต้องรีบและดำเนินการกันอย่างเร่งด่วนกันเลย...

สำหรับทุนในโครงการนี้ สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หรือที่รู้จักกันว่าเป็นทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based) ทุนที่รับสมัคร
จำนวน40 ทุน 

ข้อผูกพันในการรับทุน
-ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติรำชการในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
-กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ.นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
- เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่่าระดับปริญญาตรี
-มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (30 มิถุนายน2560)
-มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่างประเทศได้
-เป็นผู้ที่ส่วนราชการที่สังกัดเห็นว่ามีความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ

การรับสมัครคัดเลือก
-ให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนกำหนดวัน เวลารับสมัครคัดเลือก และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
-ข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกต้องลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ (ทุนฝึกอบรม)” หัวข้อย่อย “ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” และ download แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกและแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่ใช้ในการสมัคร

Application Eorm

Scholarship Link


หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560


ภาพ:http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=771&picture=sky 
 

Mickey Eduzones ชม 15,614 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES