ลบ แก้ไข

World Autism Awareness Day

 


World Autism Awareness D
         
   World Autism Awareness Day          

 

           
            วันออทิสติกโลกได้ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี โดยองค์การสหประชาชาติ(United Nation)   เพื่อให้องกรณ์ต่างๆทั่วโลกได้ รณรงค์ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น พัฒนาให้สามารถพึ่งตนเองและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้       
World Autism Awareness D


           ภาวะออทิสติกจะแสดงลักษณะที่ชัดเจนเมื่อเด็กอายุได้ 3 ขวบ เพราะออทิสติกเป็นความบกพร่องทางพัฒนาการรอบด้าน  ทั้งภาษา  พฤติกรรม   สังคม   อารมณ์ และมีความสนใจจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ผิดปกติจากเด็กทั่วไป    ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถทำให้พัฒนาการดีขึ้นได้  ซึ่งองค์กรต่างๆทั่วโลกต่างตระหนักถึง ผลกระทบต่อ ทั้งผู้ที่จัดอยู่ในภาวะออทิสติก ,ครอบครัว และตลอดจนสังคมที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหานี้  เนื่องจากถูกจัดให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ  และมีปัญหาการเข้ากับสังคม  และลักษณะทางกายภาพที่ต่างจากเด็กปกติ   จึงได้รับการเสนอให้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิเด็ก และสิทธิมนุษยชนให้มีความเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ 


World Autism Awareness D


World Autism Awareness D
 

Mickey Eduzones ชม 188 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES