ลบ แก้ไข

UWC คือใคร...ทำไมถึงให้ทุนม.ปลายไปเรียนต่างประเทศ

 
UWC คือใคร...ทำไมถึงให้ท

UWCคือใคร...ทำไมถึงให้ทุน

องค์กร UWC เป็นองค์กรทางการศึกษาแห่งเดียวในโลกที่ให้ทุนการศึกษาและ นำนักเรียนจากประเทศต่างๆทั่วโลก ที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี ไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกัน และเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนา เชื้อชาติ หรือภูมิหลังของนักเรียน นักเรียนแต่ละคนจะถูกคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ การศึกษา ทัศนคติ และ บุคลิกภาพ เช่น ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว และความใจกว้าง รับฟังความเห็นที่แตกต่าง นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้อยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่จะบ่มเพาะความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน รวมถึงการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทัศนคติ และ ความรักสันติ อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดา และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ นายเลสเตอร์ บี เพียสัน (Mr. Lester B. Pearson) เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักขององค์กรUWC ได้กล่าวไว้ว่า
“โลกนี้จะมีสันติภาพได้อย่างไร หากพวกเราไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน แต่เราจะเข้าใจซึ่งกันและกันได้อย่างไร ถ้าเราไม่รู้จักกัน”
“How can there be peace in the world, if we don’t understand each other. But how can we understand each other, if we don’t know each other”

UWC ประเทศไทย
ในปีพ.ศ. 2519 เซอร์เอียน กูร์เลย์ (Sir Ian Gourlay) ประธานกรรมการบริหารขององค์กรUWCในสมัยนั้นได้เดินทางมาพบ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีในเวลานั้น เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากประเทศไทย และหารือเรื่องการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการระดับชาติขององค์กรUWC ซึ่งม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้แต่งตั้ง นายเสริม วินิจฉัยกุล เป็นประธานกรรมการชุดดังกล่าว และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 จนถึงปีพ.ศ.2528 และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 หลังจากนั้น มีประธานกรรมการตามลำดับดังนี้ นายโสรัจ สุจริตกุล, นายอาสา สารสิน, นายวิทยา เวชชาชีวะ, ม.ร.ว. สฤษดิุณ กิติยากร, และนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ต่อมาคณะกรรมการระดับชาติฯประจำประเทศไทยได้มีดำริให้ศิษย์เก่าจาก UWC เป็นผู้ดำเนินการในฐานะคณะกรรมการระดับชาติฯ โดยตั้งแต่ปี 2519 คณะกรรมการระดับชาติฯ ได้คัดเลือกนักเรียนทุน UWC รวมแล้วมากกว่า 130 คน

คณะกรรมการองค์กร UWC ประจำประเทศไทย 
กรรมการจะประกอบด้วยบุคคลที่เห็นคุณค่าของการพัฒนาเยาวชนไทย ตามแนวคิดและปฎิธานขององค์กรUWCและพร้อมที่จะสละเวลาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการระดับชาติขององค์กรUWC ประจำประเทศไทย จากกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เอกชนทั่วไป ข้าราชการ ข้าราชการเกษียณ ศิษย์เก่า UWC และผู้ปกครองของนักเรียนทุน UWC
ทุนที่มอบให้ในปี 2560

โครงการนี้นักเรียนไทยจะได้ไปเรียนมัธยมปลายในหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ตามประเทศในเครือ