ลบ แก้ไข

ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่แคนาดา

 
 ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนที
โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา สอบชิงทุนการศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศแคนาดาToronto B2C Scholarship Program นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าเรียนในโรงเรียนระดับ High School ในท้องถิ่น และ ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับ การคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ซึ่งการใช้ชีวิตในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาและ ใช้ภาษา อังกฤษอยู่ตลอดเวลานั้น จะช่วยเพิ่มพูน ทักษะความรู้ความสามารถในการ ใช้ภาษาให้ดียิ่งขึ้น
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่3 สัปดาห์ 1 เทอมการศึกษา และ 1 ปีการศึกษา ณ ประเทศ แคนาดาฝั่งตะวันออก
ลักษณะของทุนโครงการ
นักเรียนที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เข้าโรงเรียน มัธยม ในใจกลางเมืองเขตออนตาริโอ ซึ่งเป็นเขตเมืองใหญ่ มีระบบการศึกษา
เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก สามารถนาผลการเรียนไปใช้ในการศึกษาต่อได้ทุกประเทศ โดยไม่ต้องซ้าชั้นเรียน
โครงการทุนแลกเปลี่ยนนานาชาติ1ปีการศึกษา
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นลักษณะทุนสมทบโดยผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายบางส่วน
ค่าใช้จ่ายเต็มจานวน30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ผู้เข้าโครงการรับผิดชอบ 18,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
โรงเรียนอุปถัมภ์
District School (Eastern Township School Board)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมต้น จนถึง มัธยมปีที่ 5 2.มีผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป
3.ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคร้ายแรงใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
4.มีความประพฤติดี รักการเดินทาง ชอบเรียนรู้และค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ให้ชีวิต
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
*สาเนาบัตรประชาชน *ใบแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 3ปี
*บัตรนักเรียน *รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 2นิ้ว 1โหล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงทั้งยังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติ
2.นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในต่างแดนสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหานามาซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
3.นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลอันนาไปสู่ความพร้อมในการศึกษาต่อที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
4.ใช้เวลาว่างได้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการสร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ในโครงการ
5.โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและวิสัยทัศน์
ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท บอร์น ทู คอนซัล จากัด118/8-9 อาคารมัลเบอร์รี่เพลส ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ10160 โทร.02-869-5407 แฟ็กซ์ 02-002-4566 อีเมล์ info@borntobeconsultant.com เว็บไซต์ www.borntobeconsultant.com
ทุนแลกเปลี่ยน1 เทอมการศึกษา
ค่าใช้จ่ายเต็มจานวน650,000 บาท (ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบ 320,000 บาท)
โรงเรียนอุปถัมภ์
District School (Eastern Township School Board)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมต้น จนถึง มัธยมปีที่ 5 2.มีผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป
3.ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคร้ายแรงใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
4.มีความประพฤติดี รักการเดินทาง ชอบเรียนรู้และค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ให้ชีวิต
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่าง ด้วยการใช้ชีวิตประจาวันร่วมกันครอบครัวอุปถัมภ์
3.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทัศนศึกษาในประเทศแคนาดา
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
*สาเนาบัตรประชาชน *ใบแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 3ปี
*บัตรนักเรียน *รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 2นิ้ว 1โหล
ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท บอร์น ทู คอนซัล จากัด118/8-9 อาคารมัลเบอร์รี่เพลส ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ10160 โทร.02-869-5407 แฟ็กซ์ 02-002-4566 อีเมล์ info@borntobeconsultant.com เว็บไซต์ www.borntobeconsultant.com
ทุนระยะสั้น3 สัปดาห์
ค่าใช้จ่ายเต็มจานวน169,000 บาท (ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบ 99,000 บาท)
ขอบเขตการชาระเงิน แบ่งเป็น2 ครั้ง คือ
มัดจา50,000 บาท (เมื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ) และ
ครั้งที่2 ชาระวันปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษา กับการดารงชีวิตประจาวันกับครอบครัวอุปถัมภ์
2.ให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเผยแพร่วัฒนธรรมให้กับประเทศแคนาดา
ลักษณะของโครงการ
1.เป็นโครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น
2.ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หลังจบชั้นเรียนในแต่ละวัน (เช่น เล่นกีฬา ดูภาพยนตร์เป็นต้น)
3.พานักและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับครอบครัวอุปถัมภ์
4.ได้ทัศนะศึกษาในประเทศแคนาดา ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และสถานที่ สาคัญต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม
*ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา *ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพ – โตรอนโต – กรุงเทพ)
*ค่าเล่าเรียนตามสถาบันในโครงการ *ค่าที่พักกับครอบครัว Hostfamily พร้อมอาหาร 3 มื้อ
ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท บอร์น ทู คอนซัล จากัด118/8-9 อาคารมัลเบอร์รี่เพลส ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ10160 โทร.02-869-5407 แฟ็กซ์ 02-002-4566 อีเมล์ info@borntobeconsultant.com เว็บไซต์ www.borntobeconsultant.com
ทุนครูแลกเปลี่ยนToronto B2C Scholarship
โครงการครูแลกเปลี่ยนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพคุณครูในประเทศไทยให้ได้รับความรู้ทัดเทียมการศึกษานานาชาติ เป็นการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและให้โอกาสครูไทยในการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนของต่างประเทศนามาใช้กับการเรียนการสอนในประเทศไทย
ระยะเวลาของโครงการ 4 สัปดาห์
ค่าใช้จ่ายเต็มจานวน189,000 บาท (ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบ 50,000 บาท)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการสอนกับห้องเรียนของชาวต่างชาติ
2.ให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ และวัฒนธรรม ให้กับโรงเรียนอุปถัมภ์
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม
*ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา *ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพ – โตรอนโต – กรุงเทพ)
*ค่าเล่าเรียนตามสถาบันในโครงการ *ค่าที่พักพร้อมอาหาร 3 มื้อ
ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทบอร์นทูคอนซัลจากัด118/8-9 อาคารมัลเบอร์รี่เพลสถนนเพชรเกษมแขวงบางหว้าเขตภาษีเจริญกรุงเทพฯ10160 โทร.02-869-5407 แฟ็กซ์02-002-4566 อีเมล์info@borntobeconsultant.com เว็บไซต์www.borntobeconsultant.com
 

somkiat tiantong ชม 3,205 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES