ลบ แก้ไข

โครงการขอรับทุนUNESCO

 
โครงการขอรับทุนUNESCO
องค์การยูเนสโกขอเชิญร่วมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ภายใต้ Participation Programme สำ
หรับปี ค.ศ. 2024 – 2025 เปิดรับเรื่องเสนอโครงการถึง 15 ก.พ.2024
 
          ด้วยองค์การยูเนสโกมีหนังสือเชิญชวนประเทศสมาชิกเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการความร่วมมือจากประเทศสมาชิก (Participation Programme) สำหรับปี ค.ศ. 2024 - 2025 โดยมีรายละเอียดดังนี้
          1. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/กิจกรรมของยูเนสโกในสาขาต่าง ๆ ระหว่างปี ค.ศ. 2024 – 2025 (เอกสาร C/5) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องแอฟริกา ความเสมอภาคทางเพศ และเยาวชน โดยยูเนสโกจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการที่ดำเนินการระดับประเทศ (National) ไม่เกิน 26,000 เหรียญสหรัฐฯ โครงการระดับอนุภูมิภาค (Subregional) และระหว่างภูมิภาค (Interregional) ไม่เกิน 28,000 เหรียญสหรัฐฯ และโครงการระดับภูมิภาค (Regional) ไม่เกิน 38,000 เหรียญสหรัฐฯ
          2. การขอรับการสนับสนุนโครงการระดับอนุภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค จะต้องมีหนังสือสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอย่างน้อย 2 ประเทศ และโครงการระดับภูมิภาคจะต้องมีหนังสือสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอย่างน้อย 3 ประเทศ โดยเป็นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี ค.ศ. 2024 – 2025 และเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2025 มีกำหนดส่งรายงานทางการเงิน (Financial Report) และสรุปผลการดำเนินโครงการ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2026
              ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลตามเอกสารแนบ (ANNEX I) (ANNEX II) และจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) พร้อมทั้งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dsiripak@gmail.com ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024
 
 TOP RELATED


NEW STORIES