ลบ แก้ไข

ฝึกพัฒนาภาษาต่างประเทศ

 
ฝึกพัฒนาภาษาต่างประเทศ
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม Online Training on Language Competence Improvementดำเนินการโดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาของซีมีโอ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 10 กรกฎาคม 2566
 
          ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Language: SEAMEO QITEP in Language - ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษา) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จะจัดฝึกอบรม Online Training on Language Competence Improvement ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 10 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ เยอรมัน โปรตุเกส ฝรั่งเศส และสเปน) ให้กับครูผู้สอนภาษาและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมควรเป็นครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ หรือมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานในสถาบันการศึกษา (โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ)
          ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของการฝึกอบรม และลงทะเบียนสมัครโดยตรงทางเว็บไซต์ www.qiteplanguage.org ระหว่างวันที่ 17 – 29 มีนาคม 2566 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ training@qiteplanguage.org ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 4 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ฝึกอบรม Online Training on Language Competence Improvement
 
 TOP RELATED


NEW STORIES