ลบ แก้ไข

KFUPMในซาอุฯให้ทุนป.โท-เอก

 
KFUPMในซาอุฯให้ทุนป.โท-เ
 The Deanship of Graduate Studies at King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM)
กำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูงทั้งในประเทศและทั่วโลก สมัครชิงทุนเต็มจำนวน ในการเรียนระดับปริญญาโทและเอกในประเทศซาอุดิ อาระเบีย ประจำปีการศึกษา 2023-2024
          King Fahd University of Petroleum and Minerals อยู่ในอันดับที่สี่ในบรรดามหาวิทยาลัยชั้นนำ 100 แห่งทั่วโลกที่ได้รับUS Utility Patents ในปี 2018 โดยมหาวิทยาลัยให้การเรียนการสอนที่เน้นไปทางด้าน ด้านlogistical, strategic, and operational support for start-up Saudi technology companies and entrepreneurs
         การเปิดให้ทุนปีนี้เพื่อศึกษาในช่วง Spring Semester (ม.ค. 2024) โดยจะเปิดรับสมัคร 22 พฤษภาคม และจะปิดในวันที่ 22 กรกฎาคม 2023
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติซาอุดีอาระเบียและทั่วโลก
-สมัครเรียนหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก Business, Engineering or Sciences
-ต้องมีวุฒิปริญญาตรีสี่ปี (วท.บ.) ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับซึ่งมีวิชาเอกในสาขาที่สมัครเรียนหรือหลักฐานแสดงภูมิหลังที่เหมาะสมสำหรับการเข้าสู่สาขาที่สมัคร
-ผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านการทำงานของคอมพิวเตอร์ตามหลักฐานอย่างน้อยหนึ่งรายวิชาในสาขานั้นๆ (เช่น การประมวลผลข้อมูล การเขียนโปรแกรม ระบบสารสนเทศ เป็นต้น)
        ในการสมัครต้องเริ่มจากการสมัครเข้าศึกษา master หรือ PhD ที่King Fahd University of Petroleum and Minerals โดยหลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว จึงสามารถapply เพื่อขอทุน โดยหลักฐานประกอบการสมัคร คือ Copy of identification, Complete official transcripts for BS degree and MS degree, Statement-of-Purpose, Recommendation Letters, GMAT scores for MBA program, TOEFL score, Acceptable GRE General score, upon approval, original/certified copies of degree certificate(s) and transcript(s) ซึ่งทั้งหมดจะต้องส่งทางไปรษณีย์
           ข้อกำหนดการรับสมัคร: จะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) อย่างน้อย 3.00ในระดับ 4.0หรือเทียบเท่า
            ข้อกำหนดด้านภาษา: การสอนทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องมีความสามารถทางภาษาต่างประเทศเพียงพอที่จะทำหน้าที่ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
Apply Now   
 TOP RELATED


NEW STORIES