ลบ แก้ไข

ทุนรัฐบาลสวิสฯปี2023-24

 
ทุนรัฐบาลสวิสฯปี2023-24
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสนอให้ทุนเต็มจำนวนค่าเรียนแก่ศิลปินและนักวิชาการต่างชาติที่กำหนดรวมทั้งไทย ในระดับ ปริญญาเอก,หลังปริญญาเอก ปริญญาโทด้านศิลปกรรมรวมทั้งโปรแกรมวิจัย เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถาบันที่กำหนดในสวิตเซอร์แลนด์ เดทไลน์รับสมัครขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ(September-December)
           ในแต่ละปีสมาพันธรัฐสวิสมอบทุนGovernment Excellence Scholarships เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการทำวิจัยและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างวิตเซอร์แลนด์และกว่า 180 ประเทศอื่น ๆ โดยผู้ได้รับทุนจะผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติของสหพันธรัฐ หรือ Federal Commission for Scholarships for Foreign Students(FCS)ผู้สมัครจากนอกสหภาพยุโ  รปต้องแสดงหลักฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษประกอบในการสมัคร
         ทุนSwiss Government Scholarships for International Students, 2023-2024 เป็นทุนที่ครอบคลุมช่วงเวลาของการศึกษาวิจัยตลอดโปรแกรม โดยกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีอายุตามกำหนด(Applicant’s date of birth after 31 December 1983)และผู้ที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เกิน 1 ปี นับแต่วันสมัครขอทุน ก็ไม่ได้รับสิทธิเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่น)เป็นอย่างดี
         ระยะเวลาของทุนในแต่ละประเภทคือ
PhD Scholarships: 3 years maximum
Postdoctoral scholarships: 12 months (renewable maximum 6 months)
Research scholarships: 12 months maximum (non renewable)
Fine Arts Scholarships: The duration of the Master program (according to the ECTS credits)

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดำเนินการสมัครได้ จากลิงก์ด้านล่างนี้..,
 Apply Now
For detailed information, go through the link given below:
Countries A – L / Countries M – Z
 TOP RELATED


NEW STORIES