ลบ แก้ไข

ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอินเดีย

 
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอินเดีย
ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “Project and Risk Management” ซึ่งจัดโดย Arun Jaitely National Institute of Finance Management เมือง Faridabad ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2565
             วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง โดยแหล่งทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางระหว่างประเทศไป-กลับ ชั้นประหยัด
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
1. ผู้สมัครรับทุนจะต้องไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme มาก่อน
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ในทักษะการอ่าน และการฟังอย่างน้อยระดับ B1 หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IELTS TOEIC หรืออื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง และผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ
          ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนดสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และวิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.itecgoi.in และสมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งนำส่งสำเนาใบสมัครรับทุนรัฐบาลอินเดียและผลการทดสอบภาษาอังกฤษไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรวบรวมรายชื่อและจัดส่งให้กระทรวงการต่างประเทศต่อไป
 
 TOP RELATED


NEW STORIES