ลบ แก้ไข

ทุนSEAMEO SEARCA

 
ทุนSEAMEO SEARCA
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture: SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566–2567 แก่ประเทศไทย
            เพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือกับศูนย์ SEAMEO SEARCA ได้แก่ German Acadamic Exchange Service (DADD) National Taiwan University (NTU) Univeriti Putra Malaysia (UPM) Tokyo University of Agriculture (Tokyo NODAI) และ Sejong University  ซึ่งผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปี รวมทั้งเป็นบุคลากรจากสถาบันการศึกษา/การวิจัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล
          ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครรับทุนโดยตรงได้ทางเว็บไซต์ www.searca.org ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสอบถามรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gsid@searca.org
 
 TOP RELATED


NEW STORIES