ลบ แก้ไข

250ทุนป.ตรีรัฐบาลเกาหลีใต้

 
250ทุนป.ตรีรัฐบาลเกาหลีใ
รัฐบาลเกาหลีเชิญนักเรียนต่างชาติ ที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัย(หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา)ปี 2 สมัครKorean Government Support Scholarships ประจำภาคการศึกษา 2022-2023ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุน เดือนละ5,000,000(สกุลเงินเกาหลี)
           จุดประสงค์หลักของโครงการให้ทุนคือเพื่อจูงใจและสนับสนุนผู้สมัครที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากทางการเงินนอกจากนี้ยังช่วยเรื่องอนาคตการทำงานในประเทศเกาหลีหลังจบการศึกษา เพราะมีโอกาสได้รับความมั่นคงทางการเงินจากการที่มีการจ้างงานที่หลากหลาย ภายใต้เศรษฐกิจของเกาหลีใต้ที่ค่อนข้างใหญ่
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีผลการเรียนดีเด่นในวุฒิการศึกษาที่ผ่านมา
-สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในทุกวิชาที่เปิดสอนโดยสถาบันอุดมศึกษาที่นี่
-เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศ(รวมถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษา) ในปีที่สองหรือสูงกว่าโดยอิงจากปีการศึกษาที่สมัคร
-ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 80 หรือมากกว่าจาก 100 คะแนนตลอดระยะเวลาการลงทะเบียน
-ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีTOPIKในระดับ 4 หรือสูงกว่า
-กรณีไม่ได้มาจากชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ต้องมีคะแนน IELTS, TOEFL หรืออื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
          ผู้สนใจต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มเข้าศึกษา online โดยหลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องมีสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครที่พิมพ์แล้วจากระบบหลังจากสมัครออนไลน์และสำเนาหนังสือเดินทาง ใบรับรองการลงทะเบียนและใบรับรองผลการเรียน สำเนาคะแนน TOPIK หนึ่งชุด ในกรณีการโอนย้าย จะต้องส่งทรานสคริปต์ทั้งเทอมที่ออกโดยโรงเรียนก่อนหน้า (มหาวิทยาลัยในประเทศ) ด้วย
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES