ลบ แก้ไข

100ทุนที่IUBH,เยอรมนี

 
100ทุนที่IUBH,เยอรมนี
IUBH University of Applied Sciences มหาวิทยาลัยในเยอรมนีที่เปิดสอนทั้งโปรแกรมภาษาอังกฤษและเยอรมันกำลังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากนานาชาติสมัครชิงทุนเรียนระดับปริญญาตรีและโท ในหลากหลายสาขาวิชา โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนประจำปี 2022/2023 มูลค่า 2.500€เปิดรับใบสมัครถึง 31 ธันวาคม 2021
           IUBH University of Applied Sciences ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1998 เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐในประเทศเยอรมนี เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันตลอดจนหลักสูตรนอกเวลาและการเรียนทางไกลในภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติทุกประเทศทั่วโลก
-มีวุฒิการศึกษาที่ผ่านมาระดับปริญญา
-สมัครเรียนหลักสูตรต่าง ๆ  ดังนี้ BA International Management, BA Aviation Management, BA International Aviation Management, BA Digital Business, B.Sc. Computer Science, Path2Master, M.Eng. Engineering management, MA IT Management, MIM – Master International Management with a focus and MBA – Master of Business Administration courses
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี(มีคะแนน IELTS, TOEFLหรืออื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ)
           เพื่อจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุน ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัครเรียน หรือ admission ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่กำหนดที่ University of Applied Sciences โดยสามารถดูเกณฑ์รับสมัครได้ที่entry requirements หลังลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ต้องยื่น online application ส่วนหลักฐานประกอบใบสมัคร ได้แก่ CV, academic certificates, and transcripts
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES