ลบ แก้ไข

ทุนป.โทที่Keio U.ญี่ปุ่น

 
ทุนป.โทที่Keio U.ญี่ปุ่น
Keio University เสนอให้ทุนแก่ผู้สมัครจากนานาชาติหรือGraduate School Scholarships for International Studentsจำนวน 220 ทุน เพื่อเรียนหลักสูตรปริญญาโทในสาขาที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุน มูลค่าระหว่าง 500,000 หรือ 600,000 yen
        มหาวิทยาลัยวิจัยเอกชน Keio สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1858 มีที่ตั้งอยู่ที่ Minato, Tokyo, Japanถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดทางภาคตะวันตก มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนมากมายหลายหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก
-จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
-สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัย
-เป็นผู้สมัครเรียนด้วยทุนส่วนตัว
-มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
           ผู้สนใจต้องเข้าไปลงทะเบียนเรียน graduate degree programme ที่ Keio Universityเมื่อผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วจึงสามารถดำเนินการสมัครเพื่อขอทุนอีกที โดยหลักฐานในการสมัครเรียน ประกอบไปด้วย ใบรับรองผลการเรียนของโรงเรียนก่อนหน้าทั้งหมด สำเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
           อนึ่ง ทุนนี้ไม่มีการแจ้งถึงเดทไลน์ในการสมัคร
 
Apply Now  
 TOP RELATED


NEW STORIES