ลบ แก้ไข

Mälardalenให้ทุนป.โท100%

 
Mälardalenให้ทุนป.โท100%
MälardalenUniversity 1 ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในประเทศสวีเดน กำลังให้ทุนที่ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแก่นักศึกษาต่างชาตินอกEU/EEA เพื่อมาเรียนระดับปริญญาโท ในหลากหลายสาขาที่เน้นไปเรื่องการวิจัยสิ่งแวดล้อม
         Mälardalen University1 ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในประเทศสวีเดน มีนักศึกษากว่า 14,000 คนที่กำลังเรียน 52 programmes และ 1,000 courses อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่และอาจารย์เกือบ 900 ชีวิต มหาวิทยาลัยมีความพิเศษในเรื่องการเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดกับหุ้นส่วนทางธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ หลายแห่งทำให้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่มองถึงโอกาสในการทำงานในอนาคตที่มั่นคง
          ช่วงนี้มหาวิทยาลัยกำลังเปิดให้ทุนโปรแกรมภาษาอังกฤษในชื่อ Fully-Funded Master Awards at Mälardalen University in Sweden เป็นทุน100% of the tuition feeสำหรับนักศึกษาจากประเทศนอก EU/EEA/Switzerland
        ผู้ได้ทุนสามารถรักษาสถานะไว้ได้ตลอดโปรแกรม หากทำผลการศึกษาได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด(minimum 22.5 credits/semester, minimum 45 credits/academic year)
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ในการเข้ารับการศึกษาในระดับรอบแรกหรือรอบที่สอง ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับสมัครทั่วไปและข้อกำหนดการรับเข้าเฉพาะที่อาจกำหนด
-โปรแกรมครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลายและมีความสัมพันธ์อย่างมากกับสภาพแวดล้อมการวิจัยของมหาวิทยาลัย
-เป็นผู้เรียนที่มาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป / EEA / สวิตเซอร์แลนด์
         ผู้สนใจสามารถต้องดำเนินการสมัครเรียนโปรแกรมนี้ทาง online application at universityadmissions.se.  ภายใน 3 กุมภาพันธ์ 2021
 
Apply Now
 
 TOP RELATED


NEW STORIES