ลบ แก้ไข

ทุนโท-เอกEast-West Center

 
ทุนโท-เอกEast-West Cente
โอกาสที่จะได้รับทุนและเข้าร่วมโครงการทางการศึกษาของศูนย์ East-West Center ในฮาวายมาถึงแล้ว! ศูนย์ฯ มีโครงการทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย University of Hawaii ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาด้านวัฒนธรรม สังคม และการทำงานในหลักสูตรการศึกษาเหล่านี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของศูนย์ฯ
             นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการแก้ไขปัญหา การศึกษาเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาค และการเป็นผู้นำ โดยโครงการจะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมในศตวรรษที่ 21
             อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ตลอดจนเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญระหว่างผู้ที่มีความมุ่งมั่นในสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.eastwestcenter.org
 
Announcement
Scholarship and study opportunities from the East-West Center in Hawaii! The Center offers scholarships for Master’s and PhD study at the University of Hawaii and these studies are enhanced by a unique program of cultural, social and professional development at the East-West Center. Through cultural exchange, civic engagement, education on regional issues, and leadership opportunities, the East-West Center experience helps students develop the skills needed for 21st century action and creates lasting relationships and an active network of people committed to positive change.
Go to www.eastwestcenter.orgfor more details
 
 TOP RELATED


NEW STORIES