ลบ แก้ไข

300ทุนช่วย100%ที่รัสเซีย

 
300ทุนช่วย100%ที่รัสเซีย
รัฐบาลรัสเซียแจ้งให้ทุนประจำปีการศึกษา 2020/2021 แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ เพื่อไปเรียนระดับปริญญาโทหรือเอกที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศรัสเซีย ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่กำหนด โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน เปิดรับใบสมัครออนไลน์ถึง 10 ธันวาคม 2020
         Russian Government funding for International Students, 2020 เป็นทุนที่ให้โดย Ministry of Education and Science of Russia ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.2018 รับผิดชอบการพัฒนานโยบายของรัฐ รวมทั้งกฎระเบียบทางกฎหมาย
         การเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาภายใต้ทุนนี้ ผู้สมัครจะได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการขั้นสูง โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยกฐานะความรู้ของผู้เรียนขึ้นสู่แวดวงการศึกษาวิจัยระดับโลก โดยนักศึกษาจากนานาชาติจะเข้าสู่ระบบการศึกษาของรัสเซียที่มีอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล 21 คน และมีนักศึกษามากกว่า 360,000 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เหล่านี้
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากทุกสัญชาติ(ยกเว้นรัสเซีย)
-สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาต่าง ๆ เหล่านี้ คือ Mathematics & Artificial Intelligence,  Clinical Medicine & Public Health,  Computer & Data Science,  Business & Management,  Politics & International Relations,  Biology & Biotechnology, Neuroscience & Psychology, Physical Sciences, Linguistics & Modern Languages,  Chemistry & Materials Science,  Economics & Econometrics, Engineering & Technology,   Earth Sciences, and  Education
         ผู้สนใจสมัคร(สามารถเลือกโปรแกรมภาษารัสเซียหรืออังกฤษ)ต้องดำเนินการผ่าน online processor โดยส่งหลักฐานประกอบใบสมัคร ได้แก่ copy of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES