ลบ แก้ไข

ทุนSuper KUAS-Eที่ญี่ปุ่น

 
ทุนSuper KUAS-Eที่ญี่ปุ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งKyoto University of Advanced Scienceกำลังเปิดให้ทุนSuper KUAS-Efunding for the session 2020/21ระดับปริญญาโทและเอกแก่ผู้สมัครจากนานาชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นในการมาเรียนในประเทศญี่ปุ่น ทุนครอบคลุมtuition-fee 100%
             Kyoto University of Advanced Scienceได้รับการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาและมีสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ในการศึกษาที่นำผู้เรียนไปสู่การเป็นมืออาชีพ โดยภารกิจของแผนกวิศวกรรมและบัณฑิตวิทยาลัยคือการปลูกฝังนักคิดที่สามารถสร้างแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ
            ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทุนSuper KUAS-E fundingประกอบไปด้วย
Tuition exemption (100%)
Admission fee exemption (100%)
Living allowance of 1.2 million JPY per year
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ
-ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
-For Master’s Program: มีการกำหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้
-ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจที่ครอบคลุมของสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
-มีความกระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหาร่วมสมัยและค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เอื้อประโยชน์ต่ออนาคตของสังคมในระดับโลก
-มีแรงจูงใจที่จะเผชิญหน้ากับปัญหามากมายโดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และวิชาการในสาขาเฉพาะที่เลือก
-For Doctoral Program:มีการกำหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีความรู้เฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
-มีความกระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหาร่วมสมัยและค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เอื้อประโยชน์ต่ออนาคตของสังคมจากมุมมองระดับโลก
-มีแรงจูงใจที่จะเผชิญหน้ากับปัญหามากมายโดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และวิชาการในสาขาเฉพาะที่เลือก
            ผู้สนใจในเบื้องต้น ต้องทำการลงทะเบียนเรียนadmission และหลังจากได้รับเชิญให้สมัครขอทุน จึงจะสามารถเข้าไปสมัครที่ online application portal.
            เดทไลน์ในการรับสมัคร October 31, 2020
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES