ลบ แก้ไข

ทุนโปรแกรมYLPที่ญี่ปุ่น

 
ทุนโปรแกรมYLPที่ญี่ปุ่น
ทุนเรียนปริญญาโท ในสาขาPublic Administration/Public Policy, Local Governance, Healthcare Administration, Business Administration และ Lawในประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว เมื่อหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่นMEXTแจ้งให้ทุนYoung Leaders’ Program (YLP) for 2020-2021
          Young Leaders’ Program (YLP)เป็นโปรแกรมที่มุ่งผลิตผู้นำแห่งอนาคตในประเทศเอเชียหรืออื่น ๆขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ผู้ศึกษาได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายผู้นำระดับชาติ และยังสร้างมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างกันที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมในเรื่องการวางแผนด้านนโยบายระหว่างชาติต่าง ๆ  รวมทั้งญี่ปุ่น
        Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่นได้ริเริ่มโครงการทางวิชาการซึ่งมีระยะเวลา 1 ปีนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ.2001 โดย Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2020-2021 เป็นทุนเรียนปริญญาโท ในสาขา Public Administration/Public Policy, Local Governance, Healthcare Administration, Business Administration and Law โดยเริ่มศึกษาเดือนตุลาคม 2020  
         ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินเดือน ๆ ละ 242,000เยน ตลอดระยะเวลาของการศึกษา โดยที่จำนวนเงินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับงบประมาณของรัฐบาลในแต่ละปี นอกจากนี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และเรื่องที่พัก
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-อายุไม่เกิน 40 ปี
-จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
-มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 3 ปีในด้านPublic Administration (preferably 5 years or more)
-English Proficiency: A minimum TOEFL-iBT score of 79 (TOEFL-PBT score of 550), IELTS 6.0 or equivalent
-มีสุขภาพสมบูรณ์
-มีวีซ่าถูกต้อง “College Student” (ryuugaku) visas
           ในแต่ละประเภททุนสามารถแบ่งย่อยเป็น รายการต่าง ๆ ที่กำหนดประเทศของผู้สมัคร ดังนี้ School of Government Course: P. R. China, Rep. of Korea, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Viet Nam, Laos, Myanmar, Cambodia, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Turkmenistan, Uzbekistan, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, Australia, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Poland, Bulgaria, Romania, Turkey,  School of Local Governance Course:P. R. China, Rep. of Korea, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Viet Nam, Laos, Myanmar, Cambodia, Mongolia, Kazakhstan, Uzbekistan, India, Pakistan, Turkey, Hungary, Czech Republic, Poland, Romania (20 Countries),  School of  Healthcare Administration: Participants are selected from the countries listed below. They should be young public administrators in healthcare and allied sectors who are expected to play active roles as future national leaders in their respective countries. Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Thailand, Uzbekistan, Vietnam (13 countries in alphabetical order,  School of Business Administration:Australia, Brunei, Cambodia, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, P. R. China, Rep. of Korea, Singapore, Thailand, Viet Nam and  YLP Law: P. R. China, Rep. of Korea, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Viet Nam, Laos, Myanmar, Cambodia, Mongolia, Singapore, India, Rep. of South Africa and Turkey.
           สำหรับเดทไลน์ในการสมัคร ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ผู้สมัครต้องขอทราบกำหนดไปยังสถานทูตญี่ปุ่นหรือสถานกงสุลญี่ปุ่นในประเทศของตน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง..,
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES