ลบ แก้ไข

FedUniให้ทุนที่พักรายปี

 
FedUniให้ทุนที่พักรายปี
สำหรับผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนโปรแกรมเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)ที่ Federation University Australia ทุนครอบคลุมค่าที่พักรายปีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สูงสุดไม่เกิน $9,700
              Federation University Australia เป็นมหาวิทยาลัยขั้นสูงที่มีพลวัตให้การศึกษาระดับมืออาชีพและความสามารถขั้นสูงผ่านระบบระดับประเทศและระดับโลก สถาบันมีประวัติที่เป็นที่รู้จักในฐานะ University of Ballarat ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของออสเตรเลีย
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก
-ได้รับวีซ่านักเรียนในประเทศออสเตรเลีย และอายุมากกว่า 18 ปี(นับถึงวันสมัคร)
-มีการยืนยันการลงทะเบียนเรียนที่ออกโดย Federation University
-ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในโปรแกรมที่มีสิทธิ์(ไม่รวม OS exchange and Study Abroad)
-ผู้สมัครที่มาจากชาติที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก ต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
         ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งแรก undergraduate or postgraduate program.จากนั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้สมัครขอทุน accommodation award.
          อนึ่ง ไม่มีการแจ้งเรื่องเดทไลน์ในการส่งใบสมัครแต่อย่างใด
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES