ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยป.โทที่Tilburg U.

 
ทุนวิจัยป.โทที่Tilburg U
Tilburg Universityมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เน้นการเรียนการสอนด้านSocial Sciences and Economicsตอนนี้กำลังเปิดโอกาสให้ทุกสัญชาตินอกสหภาพยุโรป ที่มีความจำเป็นในเรื่องการเงินสมัครชิงทุนศึกษาวิจัยปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2020/2021
            Tilburg University สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1927 ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่เก่าแก่ และเปิดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ล่าสุดประกาศให้ทุนโปรแกรมวิจัยปริญญาโทอันทรงเกียรติสำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ non-EU/EEA nationalityโดยทุนมีมูลค่าสูงสุด € 14,600
            โดย Research Master Programที่กำหนดภายใต้ทุนนี้ซึ่งผู้ขอทุนต้องลงทะเบียนเรียน ประกอบไปด้วย
-MSc Research Master in Economics
-MSc Research Master in Business
-MSc Research Master in Social and Behavioral Sciences
-MSc Research Master in Psychology: Individual Differences and Assessment
-MA Research Master in Linguistics and Communication Sciences
            นอกจากนี้ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด English language requirements
            ผู้สนใจในเบื้องต้น ต้องสมัครเข้าศึกษาเป็นอันดับแรกadmission จากนั้นจึงจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ entry requirements 
 
Apply Now
 



TOP RELATED


NEW STORIES