ลบ แก้ไข

ช่องทางปรึกษา-เข้าถึงทุนไต้หวัน

 
ช่องทางปรึกษา-เข้าถึงทุน
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยประกาศระเบียบการสมัครทุนที่สำคัญ 3 รายการ ซึ่งประกอบไปด้วย ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาและทุนเรียนภาษาระยะสั้นของกระทรวง
ศึกษาธิการ ทุนสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ซึ่งยินดีต้อนรับนักเรียนไทยมาสมัครเพื่อลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นหลายแห่งในไต้หวันเป็นอย่างยิ่ง
            ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาและทุนเรียนภาษาระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการ มีช่วงระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาดังกล่าวมีโควต้าจำนวน 18 คน โดยสนับสนุนในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอมละ 40,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเดือนละ 15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ นักศึกษาปริญญาโทและเอกเดือนละ 20,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ในส่วนของทุนเรียนภาษาระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการนั้น จะสนับสนุนให้นักเรียนไทยไปเรียนหลักสูตรภาษาจีนยังศูนย์ภาษาจีนที่ไต้หวันเป็นระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือ 12 เดือน โดยจะสนับสนุนในลักษณะเป็นเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเดือนละ 25,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ สำหรับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น จะมีช่วงระยะเวลาการสมัครทุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ 2563 โดยจะให้ผู้รับทุนคนละ 60,000 บาท
            ด้วยเหตุที่รัฐบาลไทยกำลังเดินหน้าผลักดันนโยบาย “Thailand 4.0” เพื่อเพิ่มระดับอุตสาหกรรมที่มีอยู่และพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ ตลอดจนนำพาประเทศไทยเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายใน 10 อุตสาหกรรมหลักคือ รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเกษตรอัจฉริยะ เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว อาหาร หุ่นยนต์ ออโตเมชั่น เศรษฐกิจดิจิทัล เชื้อเพลิง ชีวเคมี การดูแลทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมการบิน ดังนั้นสำนักงานฯจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จะไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของไต้หวันใน 10 สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักตามนโยบาย Thailand 4.0 ในการได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาและทุนสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นข้างต้นก่อน
           เพื่อช่วยให้นักเรียนไทยเข้าใจถึงข้อดีของไต้หวันในฐานะประเทศที่เหมาะแก่การศึกษาต่อเป็นลำดับแรก ๆ ของเอเชียและกระตุ้นให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อยังไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จึงรวบรวมและจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการศึกษาขึ้น ประกอบไปด้วยคู่มือศึกษาต่อไต้หวัน คู่มือศึกษาต่อด้านการแพทย์ คู่มือศึกษาต่อด้านการเกษตร คู่มือเรียนภาษาจีน คู่มือแคมป์ฤดูร้อนที่จัดโดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยของไต้หวัน คู่มือไต้หวันช่วยอบรมบุคคลากรในสายงานไทยแลนด์ 4.0 และคู่มืออื่น ๆ ดังนั้นเชิญนักเรียนไทยดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลฉบับเต็มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ที่เว็บไซต์ Edu.Taiwan-Thailand.Net
             ในช่วงเวลาสามปีก่อนการผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ นักเรียนไทยได้ไปศึกษาต่อยังไต้หวันมากขึ้นเป็นจำนวน 1,500 กว่าคน แต่หลังจากการผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ จำนวนนักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อยังไต้หวันได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 11.3% เป็น 1,771 คน ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น 20.0% เป็น 2,125 คน ในปี พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นอีก 52.3% เป็น 3,236 คน และในปี พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น 24.0% เป็น 4,001 คน โดยจำนวนนักเรียนไทยขยับขึ้นจากลำดับที่ 10 ของจำนวนนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนต่อยังไต้หวันมาอยู่ในลำดับที่ 8 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน
            ดังนั้นขอเชิญผู้ปกครองหรือนักเรียนไทยที่มีความสนใจเรื่องศึกษาต่อหรือสมัครทุนไปศึกษาต่อยังไต้หวัน และต้องการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาและทุนการศึกษามากกว่านี้ ตลอดจนสอบถามเกี่ยวกับศึกษาต่อไต้หวันและการสมัครทุน เข้าร่วม“แพลตฟอร์มให้บริการเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและไต้หวัน” ที่ไลน์ไอดี @TTedu ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนไว้บริการให้คำปรึกษาฟรี
 
 TOP RELATED


NEW STORIES