ลบ แก้ไข

Anglia Ruskinให้ปีละ20ทุน

 
Anglia Ruskinให้ปีละ20ทุ
Anglia Ruskin University เสนอให้ทุน International Excellence Scholarships for the 2019-2020 เป็นทุนปริญญาตรีและโท ไม่จำกัดสาขา โดยแต่ละปีจะมีจำนวน 20 ทุน ช่วยเหลือเป็นส่วนลดค่าเรียนปีแรก 4 พันปอนด์ เปิดรับใบสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2019
             Anglia Ruskin University International Excellence Scholarships in UK, 2019 เป็นทุนUndergraduate และ Postgraduate taught programโดยในระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องมีผลการเรียนในระดับก่อนระดับนี้ที่ ABB gradesหรือเหนือกว่า A-level (หรือเทียบเท่า) ส่วนปริญญาโท ต้องมีผลการศึกษา 2.1 ขึ้นไป ส่วนเรื่องภาษาอังกฤษทางมหาวิทยาลัยจะใช้ระบบทดสอบภาษา English Language Proficiency Test (ELPT)ในการช่วยให้ผู้สมัครมีความพร้อมในการเรียนที่นี่
           การพิจารณารับเข้าศึกษายังจะดูที่เป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต ประสบการณ์การทำงาน และการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเขียนหนังสือแสดงเจตจำนงในการขอทุน
           ผู้สนใจดำเนินการสมัครขอทุน โดยส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์ไปที่ international-at-anglia.ac.uk
 
Application form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES