ลบ แก้ไข

รัฐบาลจีนให้ทุนโท-เอกที่NAU

 
รัฐบาลจีนให้ทุนโท-เอกที่
เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างจีนและต่างชาติ รัฐบาลจีนได้ช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อมาเรียนปริญญาโทและเอกที่ Northeast Agricultural University  โดยเป็นทุนที่ครอบคลุมทุกด้านคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเรียน ที่พัก ประกันสุขภาพ รวมทั้งมีเงินค่าครองชีพรายเดือนให้(ป.โท CNY 3,000 Yuan และป.เอก CNY 3,500 Yuan)
             ในแต่ละปีรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะสนับสนุนทุนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น อาจารย์ และนักวิชาการ ได้มีโอกาสมาศึกษาที่ประเทศจีน เพื่อเป็นการพัฒนาและสานสัมพันธ์ในหลายด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมทั้งด้านการศึกษา โดยปีนี้มีการให้ทุน NAU Chinese Government funding for International Students in China, 2020โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึง 31 มีนาคม 2020
              คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากชาติต่าง ๆ ยกเว้นจีน
-สมัครเรียนในโปรแกรมปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนโดย Northeast Agricultural University
-มีสุขภาพกายและใจที่ดี ผู้สมัครเรียนปริญญาโทต้องจบปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 35 ปี ส่วนปริญญาเอกต้องจบปริญญาโทและอายุไม่เกิน 40 ปี
-มีผลการศึกษาที่ผ่านมาระดับดีเยี่ยม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานวิจัย
-มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           ผู้สนใจต้องเข้าไปลงทะเบียนเรียนที่ master’s and doctoral degree coursework at the Northeast Agricultural University โดยหลักฐานประกอบการสมัคร คือ undergraduate transcripts, graduate transcripts, study or research plan in Chinese or in English (no less than 800 words), two letters of recommendation in Chinese or English, academic papers and academic achievements, copy of HSK certificate, copy of the passport and acceptance letter from a supervisor
          หลังจากได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว ต้องเข้าไปสมัครออนไลน์ทาง http://www.csc.edu.cn/studyinchina หรือ http://www.campuschina.org/
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES