ลบ แก้ไข

ทุนPresident’s Graduate,สิงคโปร์

 
ทุนPresident’s Graduate,
Nanyang Technological University มหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์และเอเชีย เชิญนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่น หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้าย สมัครขอทุนวิจัยปริญญาเอก President’s Graduate scholarshipประจำปี 2020-2021ซึ่งเป็นทุนค่าเรียนเต็มจำนวนและมีเงินช่วยเหลืออื่น ๆ แทบทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครไปถึง 30 พฤศจิกายน 2019
          ทุน Nanyang President’s Graduate Scholarship for International Students, 2020-2021หรือเรียกย่อว่าทุนNPGSเป็นทุนที่เปิดรับในทุกสาขาที่มีการเรียนการสอนที่ Nanyang Technological University โดยทุนนี้มีการแข่งขันสูง และเป็นทุนที่มีเกียรติที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนบัณฑิตที่มีผลการศึกษาที่โดดเด่น หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายให้ได้มีโอกาสมาศึกษาระดับPhDที่ NTU
        เงื่อนไขสำคัญในการรับสมัคร ต้องเป็นผู้ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่าในการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผ่านมา และหากยังไม่จบการศึกษา ก็ต้องเตรียมเอกสารจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่แสดงให้เห็นว่า อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอเกียรตินิยมอันดับ 1
        ผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับ
-ค่าเรียนเต็มจำนวน
-เงินเดือน ๆ ละ $3,000(เหรียญสิงคโปร์)
-เบี้ยเลี้ยงการประชุมปีละ $4,000(นับจากเมษายนปีที่แล้วถึงมีนาคมปีปัจจุบัน)
-เงินช่วยด้าน IT  $1500
-เงินช่วยด้านการทำตำรา หรือสิ่งพิมพ์ปีละ $500
-ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์
          ผู้สนใจสมัครขอทุนแบบออนไลน์ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2019โดยสามารถ สมัครโดยตรงผ่านทาง
 
Further Official Scholarship Information and Application
 TOP RELATED


NEW STORIES