ลบ แก้ไข

ทุนสำรวจอวกาศนักเรียนไทย

 
ทุนป.โทกฎหมายที่ออสเตรเล
ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน อายุระหว่าง 13-19ปี เพื่อคัดเลือกนักเรียนไทยจำนวน 4คน ไปเข้าเรียนที่ศูนย์อวกาศและจรวจแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมือง Huntsville มลรัฐ Alabama ระยะเวลา 10วัน โดยนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1และ 2จะได้รับทุนการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยไม่มีข้อผูกพัน
            ขอเชิญชวนให้โรงเรียนต่างๆ เสนอชื่อนักเรียน จำนวน 2คน สมัครเข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ 3พฤศจิกายน 2562เวลา 09.00-12.00น. ณ ศูนย์สอบวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนสอบ ทั้งนี้ ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งข้อมูลของนักเรียนที่สมัครเข้าสอบคัดเลือกไปยังอีเมล์ admin@zignature.co.th ภายในวันที่ 20ตุลาคม 2562ดังนี้
          1. ชื่อ – สกุลของนักเรียน
          2. เลขประจำตัว หรือเลขที่บัตรประชาชนของนักเรียน
          3. วัน/เดือน/ปีเกิด และอายุของนักเรียน
          4. สัญชาติ
          5. ระดับชั้นที่ศึกษาอยู่
          6. ชื่อ-สกุลอาจารย์ที่ปรึกษาและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
          สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไทยที่ศึกษาด้าน STEM และสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.spacecampthailand.com
 TOP RELATED


NEW STORIES