ลบ แก้ไข

Brigham Young U.ให้ทุนป.ตรี

 
Brigham Young U.ให้ทุนป.
Brigham Young Universityมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนตั้งอยู่ใน Provo รัฐ Utahแจ้งให้ทุนแก่นักเรียนสหรัฐและต่างชาติที่เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาหน้าใหม่ในระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย เป็นทุนเต็มจำนวนหลายปี หรือปีเดียว เปิดรับใบสมัครถึง 16 ธันวาคม 2019
             Brigham Young University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนตั้งอยู่ใน Provo รัฐ Utah และเป็นเจ้าของโบสถ์แห่งพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย มหาวิทยาลัยนี้ดำเนินการภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบบการศึกษาของศาสนจักรและจัดอยู่ในหมู่ "มหาวิทยาลัยดุษฎีบัณฑิต: กิจกรรมการวิจัยระดับสูง"ด้วย ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังให้ทุน Brigham Young University undergraduate financial aid for International Students in USA, 2019 เป็นทุนหลายแบบ ทั้งเต็มจำนวนค่าเรียนหลายปี
ทุนเต็มจำนวนหนึ่งปี และมูลค่าครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียน โดยจำนวนทุนที่ให้นั้นจะถูกกำหนดบนพื้นฐานของการจัดหาเงินทุนที่มีอยู่ และคุณสมบัติของผู้สมัครที่พิจารณาคัดเลือกออกมาเป็นกลุ่มระดับต่าง ๆ
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็น US และ International students
-ต้องสมัครเรียน(ออนไลน์)กับทางมหาวิทยาลัยที่ Admissions Officeภายในกำหนด
-ผู้สมัครที่มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องแสดงหลักฐานทางภาษา
            การพิจารณาของมหาวิทยาลัยจะดูจาก 3 หัวข้อหลัก ดังนี้..,
-Academic
-Need-based
-Private
 
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES