ลบ แก้ไข

รู้เรื่องทุนกับโครงการแคมปัสทัวร์

 
รู้เรื่องทุนกับโครงการแค
แคมปัสฟรานซ์ประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศกว่า 20 แห่ง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา “แคมปัสทัวร์”
ครั้งที่5 ระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและโอกาสในการศึกษาต่อประเทศฝรั่ งเศสในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นิสิต นักศึกษาในระเทศไทย 
          กิจกรรม “แคมปัสทัวร์” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศสและโอกาสในการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้แก่นักศึกษา แนะนำโครงการสนับสนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัย 
            กิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบ “คาราวาน” คือ การเดินทางไปมหาวิทยาลัย “หนึ่งวันต่อหนึ่งมหาวิทยาลัย” ตามกาหนดการที่ ได้ตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการฟังการบรรยายโครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลฝรั่งเศส อาทิ ทุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ทุนไอเฟล ทุนเพรสทิจ (Prestige) โครงการทุนการศึกษาโดยสหภาพยุโรป อาทิ ทุนอีราสมุส Erasmus Mundus หรือโครงการทุนสนับสนุนการวิจัยอื่นๆ ในปีนี้จะมีจัดการ บรรยายถึงสองหัวข้อควบคู่กันไป สาหรับทั้งนิสิต นักศึกษา และสำหรับคณาจารย์และนักวิจัย 
           นอกจากนี้กิจกรรม “แคมปัสทัวร์” ถือเป็นโอกาสที่จะได้พบปะศิษย์เก่าประเทศฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ใน จังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ในเครือข่าย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ โอกาสในการศึกษาต่อและโอกาสในการทำงานผ่านเครือข่ายศิษย์เก่าฝรั่งเศส France Alumni 
           กิจกรรม “แคมปัสทัวร์ 2019” จะเริ่มต้นวันท 5 ก.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา และสิ้นสุดวันที่ 20 พ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
05/09 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
06/09 : มหาวิทยาลัยขอนแกน
10/09 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13/09 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16/09 : มหาวิทยาลัยพะเยา
 26/09 : มหาวิทยาลัยนเรศวร
27/09 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
01/10 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
02/10 : มหาวิทยาลัยศิลปากร
11/10 : มหาวิทยาลัยบูรพา
29/10 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
05/11 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสต)
06/11 : มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
13/11 : มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
20/11 : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย @CampusFrance Thailand bangkok@campusfrance.org 
 
 TOP RELATED


NEW STORIES