ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยภาษา-วัฒนธรรมญี่ปุ่น

 
ทุนวิจัยภาษา-วัฒนธรรมญี่
Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship เปิดรับนักวิจัยนานาชาติที่ทำงานในด้านภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยผู้สมัครต้องอาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น มูลค่าทุนครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าครองชีพ ที่พัก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
           เป้าหมายของโครงการนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานของการวิจัยระหว่างประเทศในญี่ปุ่น ตลอดจนก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ทุนHakuho Foundation Japan Research Fellowship จึงเชิญนักวิจัยชั้นนำด้านภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อเดินทางมาทำการวิจัย ณ ดินแดนต้นแบบนี้
           ผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุน จะเดินทางไปทำวิจัยยังองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ร่วมโครงการ ได้แก่  International Research Center for Japanese Studies, Kyoto University, National Institute for Japanese Language and Linguistics, Ochanomizu University, Ritsumeikan University, Tokyo University of Foreign Studies และ Waseda University
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักวิจัยนานาชาติ (ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น)ทำงานในด้านภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น
-เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย (รวมทั้งผู้ช่วยนักวิชาการหลังปริญญาเอก วิทยากรที่ญี่ปุ่น รวมทั้งที่เป็นอาจารย์พาร์ท-ทาม)
-เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยที่มีวุฒิปริญญาเอก (รวมทั้งที่กำลังจะได้รับหรือรับก่อนวันที่ 31ธันวาคม 2017) และมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับ
-สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สามารถดำเนินการวิจัยได้
-คนต่างชาติที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นหรือชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 10ปีขึ้นไปและมีส่วนร่วมในชุมชนวิชาการของประเทศที่พำนักของพวกเขา
-ผู้สมัครจากประเทศต่าง ๆ มักจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดภาษาอังกฤษ / ภาษาอื่น ๆ เพื่อที่จะสามารถทำการศึกษาวิจัยได้
          ผู้สนใจดำเนินการสมัครขอทุน ภายใน 31 ตุลาคม 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES