ลบ แก้ไข

ทุนรัฐบาลคูเวตปี2019–20

 
ทุนรัฐบาลคูเวตปี2019–20
กระทรวงอุดมศึกษารัฐคูเวตได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยประจำปีการศึกษา 2562 – 2563จำนวน 2ทุน            เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวตในสาขาวิชา ได้แก่ นิติศาสตร์อิสลาม/อิสลามศึกษา ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์    หรือสังคมศาสตร์
คุณสมบัติ
1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในคูเวตระหว่างการสมัครรับทุน
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและซานาวี หรือเทียบเท่าแล้วไม่เกิน 2ปี
3. มีผลการเรียนดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85หรือเกรดเฉลี่ย 3.40ขึ้นไป
4. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของคูเวตมาก่อน
5. อายุไม่เกิน 20ปี
6. ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับอยู่ในระดับดี
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครขอรับทุน โดยให้ระบุสาขาที่ต้องการสมัครเพียง 1สาขา
2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนพร้อมคำแปลภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาพร้อมคำแปลภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
4. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2ปี
5. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิดพร้อมคำแปลภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
6. รูปถ่ายขนาด 4X6ซม. จำนวน 4รูป
7. ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8. สำเนาสูติบัตรพร้อมคำแปลภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
9. กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนให้แนบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนจากประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับใบสมัคร                 ตั้งแต่บัดนี้- 22กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก             วันที่ 24กรกฎาคม 2562
สอบคัดเลือก                                              วันที่ 31กรกฎาคม 2562 (สถานที่สอบในกรุงเทพ ฯ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก               วันที่ 1สิงหาคม 2562
* หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กำหนด
**การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
การเปิดรับใบสมัคร
              ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลคูเวตดังกล่าว ขอให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ อาคาร กศน. ชั้น 1กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300ภายในวันจันทร์ที่ 22กรกฎาคม 2562
หมายเหตุ เอกสารจะต้องไปถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 22กรกฎาคม 2562เท่านั้น ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2281 0565ต่อ 117
                
 เอกสารแนบประกอบด้วย
 
   1.ใบสมัคร 
 
  2.รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน   
 
 TOP RELATED


NEW STORIES