ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยไทยในอันดับTHE

 
มหาวิทยาลัยไทยในอันดับTH
Times Higher Education หรือ THE สถาบันการจัดอันมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากประเทศอังกฤษประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ประจำปี 2019 หรือ Times Higher Education Asia University Rankings 2019 
          โดยปีนี้มี 14 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับเอเชีย โดยมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 ของเอเชียคือ Tsinghua University จากประเทศจีน ส่วนมหาวิทยาลัยไทยที่อยู่อันดับ 1 ของประเทศไทยและอยู่ในอันดับ 104 ของเอเชีย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล
         เกณฑ์การพิจารณาที่ Times Higher Education หรือ THE นำมาใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. Teaching : The learning environment (30%)  : คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. Research : Volume, income, reputation (30%): คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
3. Citations: Research influence (30%): การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
4. International outlook : staff, students, research (7.5%)  : ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษา และงานวิจัยนานาชาติ
5. Industry income: knowledge transfer (2.5%): รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น
               10 อันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย Times Higher Education Asia University Rankings 2019
1. Tsinghua University จากประเทศจีน
2. National University of Singapore (NUS) จากประเทศสิงคโปร์
3. Hong Kong University of Science and Technology จากฮ่องกง (ประเทศจีน)
4. University of Hong Kong จากฮ่องกง (ประเทศจีน)
5. Peking University จากประเทศจีน
6. Nanyang Technological University จากประเทศสิงคโปร์
7. Chinese University of Hong Kong จากฮ่องกง (ประเทศจีน)
8. University of Tokyo จากประเทศญี่ปุ่น
9. Seoul National University จากประเทศเกาหลีใต้
10. Sungkyunkwan University (SKKU) จากประเทศเกาหลีใต้
 
14 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับเอเชีย ปี 2019
1. มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอยู่ในอันดับที่ 104 ของเอเชีย
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอยู่ในอันดับที่ 176 ของเอเชีย
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ติดอยู่ในอันดับที่ 201-250 ของเอเชีย
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ติดอยู่ในอันดับที่ 201-250 ของเอเชีย
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอยู่ในอันดับที่ 251-300 ของเอเชีย
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอยู่ในอันดับที่ 251-300 ของเอเชีย
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดอยู่ในอันดับที่ 251-300 ของเอเชีย
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดอยู่ในอันดับที่ 251-300 ของเอเชีย
9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอยู่ในอันดับที่ 301-350 ของเอเชีย
10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอยู่ในอันดับที่ 301-350 ของเอเชีย
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดอยู่ในอันดับที่ 301-350 ของเอเชีย
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอยู่ในอันดับที่ 301-350 ของเอเชีย
13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอยู่ในอันดับที่ 301-350 ของเอเชีย
14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ติดอยู่ในอันดับที่ 301-350 ของเอเชีย
           สำหรับอันดับสาขาวิชาเกี่ยวกับแพทย์ศาสตร์ในประเทศไทย 1.มหิดล(อันดับระหว่าง 251-300) 2.จุฬาฯ(401-500) 3.เชียงใหม่(501-600) 4.ขอนแก่น(601+) 5.นเรศวร(601+) 6.สงขลานครินทร์(601+)  7.ธรรมศาสตร์(601+)
 
อ้างอิงข้อมูลจาก : www.timeshighereducation.com
 
 TOP RELATED


NEW STORIES