ลบ แก้ไข

ทุนป.โทGREAT scholarships

 
ทุนป.โทGREAT scholarship
ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่าแปดแสนบาท  เพื่อศึกษาต่อสหราชอาณาจักรใน 1 ใน 5 สาขาวิชาหลักในแผนพัฒนา Thailand 4.0สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร
            โครงการ GREAT Scholarships 2019 – East Asia เป็นความร่วมมือระหว่าง บริติช เคานซิล และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 24 แห่ง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักร
           สำหรับโครงการในประเทศไทยนั้น จะประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับปริญญาโทรวม 5 ทุน มูลค่าทุนละ £20,000 ในสาขาวิชาแกนหลักตามนโยบายของแผนพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 คือ สาขาวิทยาการหุ่นยนต์ สาขาการบินและโลจิสติกส์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพลังงานชีวมวลและชีวเคมี และสาขาวิชาดิจิทัล 
           นอกจากการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยแล้ว โครงการนี้ยังผลักดันให้นักศึกษาได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร 5 แห่ง ที่ร่วมโครงการในปีการศึกษา 2562 อีกด้วย (เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2562) 
จุดเด่นของโครงการ
-ทุนการศึกษามีมูลค่าทุนละ £20,000 รวมมูลค่าทุนสำหรับประเทศไทยทั้งหมดคือ £100,000 หรือกว่า 4 ล้านบาทไทย
-ทุนการศึกษาจำนวนนี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี
-ทุนการศึกษามุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนในสาขาวิชาหลักของ S-curve ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
กำหนดรับสมัคร
โครงการจะปิดรับสมัครตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่ร่วมโครงการ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดในลิงค์ของแต่ละสถาบัน
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 - ตรวจสอบคุณสมบัติ
  • ถือสัญชาติไทย (ตามหนังสือเดินทาง)
  • ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตรที่จะสมัครเปิดเรียนในช่วง Autumn Term ของปีการศึกษา 2562
ขั้นตอนที่ 2 – ตรวจสอบข้อมูลของทุนการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 – สมัครทุนการศึกษาโดยตรงกับมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งระบุไว้ให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 4 – ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้รับทุน จะได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยโดยตรง 
ขั้นตอนที่ 5 – ผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา หลังลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
            ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางลิงก์ต่อไปนี้..,
https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/great-scholarships
 TOP RELATED


NEW STORIES