ลบ แก้ไข

ทุนผู้สมัครใหม่ที่แคนาดา

 
ทุนผู้สมัครใหม่ที่แคนาดา
University of Winnipeg กำลังรับใบสมัครทุนPresident Scholarship for International Studentsกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ทุนมีมูลค่าระหว่าง $3,500 – $5,000โดยมีจำนวนรวมทุกระดับ 15 ทุน เปิดรับถึง 3 มิถุนายน 2019
           University of Winnipeg เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ในเมืองWinnipeg มณฑลManitobaของประเทศแคนาดา ซึ่งมีคณะต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี คือ faculties of Art, Business and Economics, Education, Science and Kinesiology and Applied Health รวมทั้งระดับ Graduate programs
           ผู้สมัครขอทุนต้องมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สูงพอที่จะมีส่วนร่วมในทุกด้านของการศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเข้าฟังการบรรยาย การอ่าน การเขียนและการพูดโต้ตอบโดยทุนนี้ครอบคลุมการเรียนในหลายหลักสูตร คือ Undergraduate, Graduate, Collegiate, Professional, Applied and Continuing Education (PACE) หรือ English Language Program (ELP).
            มูลค่าทุน  ระหว่าง $3,500 – $5,000แบ่งออกเป็น..,
Division Amount Number Available Deadline(s) Intake Term(s)
English Language Program $3,500 3 Friday, February 1, 2019
Monday, June 3, 2019
Monday, September 30, 2019
Spring/Summer 2019
Fall 2019
Winter 2020
Professional, Applied Continuing Education $3,500 3 Friday, February 1, 2019
Monday, June 3, 2019
Monday, September 30, 2019
Spring/Summer 2019
Fall 2019
Winter 2020
Undergraduate $5,000 3 Friday, February 1, 2019
Monday, June 3, 2019
Monday, September 30, 2019
Spring/Summer 2017
Fall 2019
Winter 2020
Collegiate $3,500 3 Monday, June 3, 2019 Fall 2019
Graduate $5,000 3 Monday, June 3, 2019 Fall 2019 or Winter 2020
 
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติ
-มีผลการเรียนเฉลี่ย ขั้นต่ำ 80%หรือเทียบเท่า
-สมัครเข้าเรียนเป็นปีแรกในโปรแกรมต่าง ๆ
-แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่โดดเด่น
-มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ในประเภทต่าง ๆ ดังนี้
Test of English as a Foreign Language (IELTS): A minimum score of 550 with no less than 50 in each component (paper-based), or achieve a minimum score of 80 with no less than 19 in each component (internet-based).
International English Language Testing System (IELTS): Minimum band score of 6.5 based on the Academic Module
Cambridge English: Advanced (CAE): Minimum grade  C
CanTest: An average score of 4.5 in Listening and Reading; and a score of 4.0 in writing
A score of 3.5 in writing may be considered, depending on the program of study, and provided the student is registered in Academic Writing Extended (ESL).
Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A score of C
Michigan English Language Assessment Battery (MELAB): Minimum score of 80%
Canadian Academic English Language Assessment (CAEL): Minimum score of 60
Pearson Test of English PTE (Academic): Minimum of score of 58
Academic English Program for University and College Entrance (AEPUCE): Successful Completion
Full Name: English Language Program (ELP) at The University of Winnipeg: Successful Completion of Academic Level 5
Full Name: English for Specific Purposes Program (ESP) at The University of Winnipeg: Minimum C+ in Academic Writing 1 and 2
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES