ลบ แก้ไข

UNESCO International Literacy Prizes

 
UNESCO International Lit
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “UNESCO International Literacy Prizes 2019”ทั้งในรางวัลด้านการส่งเสริมและการใช้ภาษาแม่ในการเรียนรู้การจัดการศึกษาและฝึกอบรม และด้านกิจกรรมที่ส่งเสริมการรู้หนังสือให้แก่ผู้ใหญ่และเยาวชน
              รางวัล UNESCO International Literacy Prizes 2019 ประกอบด้วย
1) UNESCO King Sejong Literacy Prizes โดยการสนับสนุนจากสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2รางวัล เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ภาษาแม่ในการเรียนรู้การจัดการศึกษาและฝึกอบรม
2) UNESCO Confucius Prizes for Literacy โดยการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3รางวัล เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้หนังสือให้แก่ผู้ใหญ่ในถิ่นทุรกันดาร และเยาวชนที่ขาดโอกาสในการเรียนหนังสือ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงและสตรี
             ทั้งนี้ รางวัล UNESCO International Literacy Prizes จะมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศจากทั่วโลก ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐบาลที่ดำเนินการในการสนับสนุนกิจกรรมและดำเนินการด้านการรู้หนังสือ
             ผู้สนใจสามารถขอรหัสผู้ใช้เพื่อกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.unesco.org/ilp/account หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ http://en.unesco.org/themes/literacy/prizes/ พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO International Literacy Prizes ไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพื่อเสนอชื่อไปยังองค์การยูเนสโกเพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป
 TOP RELATED


NEW STORIES